Skip to main content
Книга

Приобщаване на ромите отвъд Дунава – най-добри практики в административното и социалното предприемачество

АвториПо-голямата част от ромското население в Европа (80%) е концентрирано в 14 държави в Дунавския регион, като във всяка от тях делът му варира с големи амплитуди и най-често е концентриран в бедни региони от периферията. Макар данните да се основават само на съществуващите оценки за броя на населението, Румъния и България, заедно с Унгария и Словакия, са държавите в ЕС с най-високи дялове роми спрямо цялото население. Въпреки че в последните години те са приели свои Национални стратегии за интеграция на ромите, ефективността на тяхното приложение и успехът им към днешна дата могат да бъдат определени по-скоро като ограничени.

С цел улесняване взаимнополезния обмен на опит между общини, гражданско общество и ромски предприемачи от България и Румъния, на 1 февруари 2016 г. Румънският център за европейски политики, Романо Бутик и Центърът за изследване на демокрацията започнаха инициатива „Приобщаване на ромите отвъд Дунава: обмен на добри практики и модели на социално предприемачество между Румъния и България“. Продукт от съвместната инициатива е и настоящият доклад, който има за цел да разкаже за забележителния успех на реализираните както от публичния, така и от частния сектор проекти и инициативи в България и Румъния, да ги популяризира и да спомогне за изграждането на среда, в която всички заинтересовани страни (НПО, представители на местната администрация, ромски предприемачи) и от двете държави да обменят опит и да изградят комплексно разбиране за контекста, за работещите практики като се запознаят с тях отблизо, да идентифицират факторите, които са довели до успеха им и да ги приложат в страните си. Докладът представя опита от посещението в град Каварна и поставя основите за по-нататъшно сътрудничество на регионално ниво по темите социално предприемачество и модели на административна интеграция на ромите.

Проектът е част от START – Проектен фонд за Дунавския регион, частично финансиран от Европейския съюз и град Виена.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.