Skip to main content
Доклад

Домашно насилие и насилие основано на пола в България

Методология за мониторинг на политики и институционални практики

Настоящата публикация представя анализ на практическото приложение, изпълнение и оценка на конкретни правни и стратегически мерки и политики за противодействие на насилието, основано на пола в България. Събраните данни и статистика, както и проведените интервюта с експерти, показват как това насилие може да бъде интерпретирано и поставено в контекст. Разработената методологията е насочена към представители на ангажираните страни, за да подпомогне преодоляването на предизвикателствата, идентифицирането на ключовите области, които е необходимо да се подобрят, и запознаването със съществуващите добри практики.


 

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „П.У.Л.С.” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.