Skip to main content
Policy brief

Битова престъпност и доверие в полицията

Policy Brief No. 107

Ниското доверие на българските граждани в полицията оказва пряко влияние върху нивото на докладване на инциденти от жертви на престъпления. Ниските нива на съобщаване създават системен проблем, тъй като възпрепятстват ефективното разследване
и правораздаване, което повишава риска от нарастване на конвенционалните престъпления.

Настоящият анализ разглежда основните фактори зад тези тенденции, по-специално слабостите в полицейската регистрация на престъпления, и дава препоръки за насърчаване на гражданска активност и доверие в полицията.

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.