Skip to main content

Мост между образование и пазара на труда

Оценка на програма „Старт на кариерата“ в България

Младите хора с висше образование в България понякога срещат трудности при намирането на работа, която да съответства на тяхната специалност. Една от основните национални инициативи, насочени към повишаване на пригодността за заетост на младежите, завършили висше образование, е програма „Старт на кариерата“. Тя има за цел да предостави възможности за придобиване на професионален опит в публичната администрация, като улесни прехода между образование и заетост. Считана за една от най-добре работещите и устойчиви програми за младежка заетост, тя обаче е изправена пред предизвикателството на понижен интерес и намаляващ брой кандидати.

Настоящият доклад оценява изпълнението на програма „Старт на кариерата“ за периода 2013-2022 г. на база на данни, събрани от публични източници, дълбочинни интервюта и анкети сред представители на институциите и бенефициенти. Резултатите от оценката засягат уместността на програмата, съгласуваността ѝ с други програми, нейната ефективност, ефикасност, устойчивост и въздействие. Докладът предлага препоръки за подобряване на програмата посредством преразглеждане на възнагражденията на бенефициентите, съкращаване и оптимизиране на процедурите за кандидатстване и подбор, както и разработване на ежегодни информационни и промоционални кампании, провеждани в медиите и университетите.

 

This publication is based on findings from research conducted by CSD as part of the ‘Lost Millennials – Transnational Research Network for the Evalution of Initiatives Targeting 25 + NEETs’ project funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.