Skip to main content

Д-р Тодор Галев

Директор по научната дейност

Образование

Доктор по специалност Социология, Институт по социология – БАН

Магистър по Социология, СУ „Св. Кл. Охридски”

Биография

Тодор Галев работи в две основни области: социално-икономически и социологически изследвания и анализи на иновационната политика в България, Централна и Източна Европа и Европейския съюз и на политиките за реформи в сектора за сигурност. В тези две области се занимава с теми като иновации в частния и публичен сектор, връзка наука-бизнес, академично предприемачество, иновации и развитие в ИКТ сектора, военно-цивилно сътрудничество в иновационните процеси във високо-технологичните отрасли, ИКТ като фактор за иновации в икономическата и социалната сфери и общественото доверие в правосъдната система.

Той специализира в използването на методологии, прилагащи интегриран анализ на резултати от социологически изследвания и големи статистически бази данни. След присъединяването си към Центъра за изследване на демокрацията през 2009 г., той работи по проекти, финансирани от Седма рамкова програма и ГД Изследвания и иновации на ЕК, Световната банка, български министерства и други национални и международни организации. Тодор участва в подготовката на годишния доклад Иновации.бг, издаван от Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и представляващ цялостна оценка на националната иновационна система и иновационната активност на българските предприятия, в подготовката на националния доклад за 2011 г. в рамките на инициативата на Европейската комисия и ГД Изследвания и иновации за Мониторинг на развитието на социалните и хуманитарни науки /METRIS/, както и в консултантски дейности относно публичните политики в областта на иновациите и ИКТ сектора.

Преди това, той защитава докторска степен към Група за изследване на технологиите, Институт по социология – БАН, където работи от 2007 г. като научен сътрудник с академична специализация в областта на социология на иновациите и социални изследвания на науката и технологиите. В академията, Тодор участва в поредица национални и международни научни изследователски проекти в рамките на Пета, Шеста и Седма Рамкови Програми на ЕК, програми на Софийски университет, Министерство на науката и образованието и др. Професионалния му опит включва също лекционни и семинарни курсове в областта на социални изследвания на науката и технологиите в Пловдивския и Софийски университет. Като преподавател в Европейската мрежа за комуникиране на науката (ESConet), Тодор се занимава с темата за използването на социално-научната експертиза в изготвянето на публични политики. Той е член на Българската социологическа асоциация, а от 2006 г. е член на нейния Управителен съвет.

Изследователски фокус

Иновационна политика и технологично развитие, иновации и ИКТ, конкурентоспособност, обществено доверие в правосъдната система.

Езици

English, Русский

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.