Skip to main content

Защита на правата на жертвите на трафик на хора

За ефективното насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора е нужно сътрудничество между заинтересуваните специалисти, така че те да работят в една посока и всеки от тях да разбира специфичната гледна точка на другия. Около този извод се обединиха участниците в двудневното обучение „Мултидисциплинарно сътрудничество за ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора“, организирано от Центъра за изследване на демокрацията. То се проведе на 7-8 декември 2017 г. и събра прокурори, адвокати, представители на Националната комисия за борба с трафика на хора и на местните комисии, на Агенцията за социално подпомагане, на Националното бюро за правна помощ, на Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция за бежанците, както и на неправителствени организации. Сред участниците бе разпространен наръчник за основните аспекти на мултидисциплинарното сътрудничество, изготвен като част от инициативата, в рамките на която се проведе и обучителният семинар.

Във встъпителните си думи д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра, изтъкна важността на темата за пострадалите от престъпления и особено от трафик на хора в цялостната работа на организацията в областта на законодателството и политиките. Посочени бяха редица инициативи, по които са работили експертите на Центъра, като укрепване на положението на децата жертви на трафик, изследване на ролята на интернет в трафика на хора, както и правна помощ за пострадали.

В първия модул на обучението Владимир Николов, прокурор в Районна прокуратура – гр. Плевен, очерта международната и националната правна рамка на борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и механизмите за насочване на пострадалите между различните институционални структури. Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра, се спря на важността на етичните кодекси на професионалистите, работещи с жертвите, за адекватното им третиране в и извън наказателния процес. В последвалата дискусия се изтъкнаха редица области, където са нужни законодателни промени за подобряване на положението на пострадалите – здравна грижа, трудова заетост, издръжка на социалните услуги, регулиране/наказване на проституцията и нейните потребители, закрила на детето.

Във втория модул, посветен на вторичната виктимизация, Дияна Видева, координатор проекти в Асоциация „Деметра“, разгледа основните особености на посттравматичното стресово разстройство, от което често страдат жертвите на трафик, и ситуациите, в които органите на наказателното правосъдие най-често им причиняват допълнителни травми. Петя Добрева, директор дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ, се спря на подобряването на капацитета на служебните защитници с пострадалите от трафик и създаването на унифицирани процедури за работа с тях. Участниците разгледаха казус на жертва на трафик с цел просия, с която, въпреки недоверието, което изпитва към институциите, следва да бъде направен опит да участва в процеса срещу трафикантите. Проведе се и ролева игра, в която бе представен разпит на пострадал от трафик от прокурор в присъствието на психолог от кризисен център. Последва оживена дискусия за ролята на подкрепящите лица в работата на наказателното правосъдие с жертвите и за трудния баланс между изпълнението на процесуалните норми и осигуряването на спокойна атмосфера за пострадалите, както и между случайното разпределение на делата и специализацията на магистратите.

В третия модул на обучението Дияна Видева разгледа ползите от участието на психолозите и социалните работници в отношенията на институциите с пострадалите, както за самите жертви, така и за наказателния процес. Разгледа се казус на жертва в състояние на силен гняв и агресивни изблици, която помагащите професионалисти следва да подготвят за включване в производството. Участниците обсъдиха различни координационни механизми на местно ниво за взаимодействие между Прокуратура, полиция и кризисни центрове и нуждата от регулирането му на нормативно ниво.

В последната част на семинара Дияна Видева се спря на особеностите на мултидисциплинарната работа по национални и транснационални случаи на трафик. Таня Гюнова, секретар на местната комисия за борба с трафика на хора, гр. Пазарджик, разказа успешни и предизвикателни случаи от работата на комисията, когато жертви на трафик са успявали да се откъснат и да се реинтегрират в обществото или са оставали в мрежите на трафикантите. Обсъден бе казус на жертва, която се завръща в България от Франция, където се води дело срещу трафикантите с предстоящо присъждане на обезщетение. В последвалата дискусия бе разяснена ролята на Националната комисия за борба с трафика на хора за координация на институционалния отговор особено в случаи на трафик с международен елемент.

Участниците по време на обучението на тема „Мултидисциплинарно сътрудничество за ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора“, София, 7-8 декември 2017 г.
Участниците по време на обучението на тема „Мултидисциплинарно сътрудничество за ефективно насочване, подкрепа и защита на правата на жертвите на трафик на хора“, София, 7-8 декември 2017 г.
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Дияна Видева, координатор проекти в Асоциация „Деметра“, Владимир Николов, прокурор в Районна прокуратура – гр. Плевен, и Никола Кондев, координатор програма, НКБТХ
(ЛД) Росица Славова и Мария Дойчева, прокурори в Специализираната прокуратура, Петя Добрева, директор на дирекция „Правна помощ“ в Националното бюро за правна помощ и Ивайло Илиев, районен прокурор на Сливен

Финансирано от Програма "Правосъдие" на Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.