Skip to main content

Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските средства за земеделие

Участници

За разлика от повечето страни – членки на ЕС, в България и в Румъния земеделският сектор продължава да има голямо отражение върху икономическия живот. Добавената стойност на земеделието като част от БВП на двете държави е повече от два пъти по-висока от средната за ЕС. България и Румъния продължават да бъдат страните с най-голям дял на земеделския сектор в националните си БВП сметки. Измамите, нередностите и корупционните практики, свързани с европейските средства за финансиране на селското стопанство в България и в Румъния представляват сериозна опасност за финансовите интереси на ЕС. В същото време, голямата концентрация на собственост на земя, особено в България, и неспадащото равнище на нередности и корупция при възлагането на обществени поръчки повишават риска от завладяване на земеделския сектор от частни интереси. Това би се отразило негативно на икономиката и би подкопало целите и замисъла на Общата селскостопанска политика на ЕС.

На 13 и 14 септември 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията организира международна конференция с подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и Инициативата за Европа на Фондация „Отворено общество“, в която участваха представители на правоприлагащите институции, експертни организации и академичната общност. Те обсъдиха различни методи за измерване на явлението завладяване на държавата и споделиха опита си в прилагането на иновативни технологични решения при разкриването, разследването и предотвратяването на корупцията и измамите с европейските фондове за земеделие. Участниците дискутираха въздействието на организираната престъпност и завладяването на държавата върху селските райони и земеделието в ЕС, както и ключови аспекти на рисковете за финансовите интереси на ЕС, свързани с престъпления на т.нар. „бели якички” в земеделския сектор.

Д-р Огнян Шентов откри конференцията, като изтъкна, че завладяването на държавата се е превърнало в ключов политически проблем, за чието решаване е необходим специализиран инструментариум, напр. Индекс за завладяването на държавата. Той посочи, че измамите в земеделския сектор в България и в Румъния остават сериозен проблем, който би могъл да бъде преодолян чрез сътрудничество между институциите и технологични иновации. Амира Сьони, ръководител на отдел „Земеделски и структурни фондове II“ на ОЛАФ, се спря на целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и подчерта, че измамите със земеделски фондове представляват сериозен риск за постигането им. Тя отбеляза, че подобни форуми за обмен на гледни точки и познания между експерти от различни сфери имат значителен принос за намаляване на измамите с еврофондове. 

Мариана Пратс от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) разгледа завладяването на обществено-политическия живот, като отбеляза, че обществените политики не винаги отразяват най-неотложните проблеми на гражданите. Дисбалансът между обществените потребности и действията на институциите е една от причините за понижаване на общественото доверие в управлението. Необходимо е законодателство, което да регулира финансирането на политическите партии, както и по-справедливи закони за лобизма. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията анализира най-често използваните в България методи за измама с европейски средства за земеделие. Основният от тях е свързан с въведения таван от 300 000 евро на субсидиите за земеделски производители – прилагат се сложни схеми за раздробяване на земеделската собственост и получаване на директна субсидия за площ. В резултат на това е налице свръхконцентрация на земеделски земи, слаба конкуренция и намаляване на производителността. Сорин Йонита от румънската неправителствена организация „Експертен форум“ отбеляза, че в повечето страни от Югоизточна Европа гражданското доверие към ЕС е по-високо, отколкото в национални институции и все пак в критични моменти гражданите гласуват за клиентелистки политики. Г-н Йонита подчерта, че липсата на действащи демократични обществено-политически механизми се дължи на слабата администрация и зависимостта на съдебната система в тези страни. 

Д-р Александър Герганов от Центъра за изследване на демокрацията представи резултатите от качествена оценка на завладяването на държавата в Италия, България, Румъния и Чехия. Той подчерта, че проблемът произтича от фактори като лошо управление, монополизация на ключови икономически сектори и завладяване на медиите. Валентина Димулеску от Румънското академично сдружение представи ново проучване, според което въпреки безспорния икономически растеж, корупцията и слабото управление в Румъния все още са широко разпространени. Бяха приведени примери с обществени поръчки в инфраструктурата и строителството, демонстриращи минималния успех на антикорупционните усилия. Никола Капело от Центъра за изследване на сигурността и престъпността във Виченца сподели резултатите от проучване на риска от външен натиск върху италианските институции и се спря върху проекта MOSE във Венеция като конкретен пример за завладяване на държавата с тежки финансови последици. Д-р Вит Симрал от Университета в Храдец Кралове направи кратък анализ на завладяването на ключови икономически сектори в Чехия като селското стопанство, фармацевтичната промишленост и енергетиката, и изтъкна недостатъчното регулиране на лобистката дейност и конфликтите на интереси.

Амира Сьони обобщи мисията на ОЛАФ и приведе няколко примера, илюстриращи най-често срещаните корупционни практики и измами с фондовете на ЕС. Тя подчерта необходимостта от по-ефективно следене на пазарните цени, от прозрачна структура на собствеността и от прецизиране на дефинициите в законодателството за противодействие на измамите и корупцията при европейското финансиране на селското стопанство. Д-р Филип Гунев, зам.-министър на вътрешните работи на Република България (2013-2017 г.), предложи схема на корупционните процеси, която да послужи за отправна точка при формирането на цялостна антикорупционна политика и набеляза пречките пред мерките за противодействие на корупцията, основната от които е липсата на обществен натиск. Румънският разследващ журналист Атила Биро се спря на различни инструменти и бази данни, подходящи както за изследователите, така и за правоохранителните органи, и сподели някои от предизвикателствата при разследването на корупционни схеми, особено с участието на офшорни фирми. Той обясни, че доказателствен материал за наличие на корупция се събира трудно, защото трябва да се доказват както самите корупционни действия, така и изпраните пари.

Разкриването и разследването на измами и корупция в европейското финансиране на земеделието бяха тема на изказването на полковник Амедео Де Франчески, ръководител на Командването на карабинерите по земеделието и храните в Рим. Той представи някои технически нововъведения в борбата срещу престъпността в тези сектори, по-специално документалната и научна проследимост, разработването на бази данни, географските информационни системи и сателитните технологии. Андрей Кенди, директор на дирекция „Контрол“ в румънската Агенция за борба с измамите, изтъкна необходимостта от превенция, но подчерта, че законодателството остава най-ефективният инструмент за борба с измамите със средства от ЕС. Той подчерта, че недостатъчните правомощия за разследване представляват основната пречка за успешната борба с измамите. Андон Ташуков от дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) на МВР обобщи основните ограничения при събирането на доказателства както при проверки на място, така и при дигитални операции, и изтъкна необходимостта от сътрудничество между националните и европейските институции за провеждането на ефективни разследвания. Брендан Куърк, старши преподавател в Манчестърския университет, обърна внимание на някои структурни проблеми, подкопаващи възможностите за борба с корупцията и измамите, като фрагментацията на уменията и познанията и отношенията между администрацията на отделните държави и европейските институции. Отношенията между ОЛАФ и националните дирекции за защита на финансовите интереси на ЕС например, трябва да бъдат много по-директни и равнопоставени.

Агнес Цибик, управляващ директор на Института за прозрачност на управлението, Будапеща, илюстрира използването на анализ на големи данни при разработването на корупционни показатели в сферата на обществените поръчки, където такива показатели могат да се прилагат за оценка на риска или за създаване на автоматични проверки за съответствие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Главният секретар на Националната агенция за интегритет на Румъния Силвиу Йоан Попа представи разработения от Агенцията информационно-технически инструмент „Превент“ за идентифициране и предотвратяване на конфликти на интереси чрез откриване на връзки и взаимоотношения при възлагането на обществени поръчки посредством анализ на редица променливи (например заемани предишни длъжности в държавната администрация). Димитър Димитров, директор на дирекция „Противодействие на измамите“ в Държавен фонд „Земеделие", разгледа структурата и дейността на Дирекцията, възможните законодателни промени, повишаващи ефективността на борбата с измамите, както и основните технологични инструменти и бази данни, използвани за разследване на измами и корупция в европейското финансиране на селското стопанство. Раду Николае от Образователен център „Сиене“ направи общ преглед на структурните недостатъци на селското стопанство в Румъния, които дават възможност за укриване на данъци и корупция. За да се улесни борбата с измамите, корупцията и злоупотребите в сектора, е необходимо в Румъния да бъде внедрен земеделски кадастър.

Ролята на статистиката, високите технологии и дистанционните изследвания бе разгледана от Франческа Торти от Съвместния изследователски център на ЕК, която представи статистическите инструменти „Тезеус“ и „УебАриадна“, насочени към идентифициране на аномалии в стоковата търговия между държавите членки и трети страни, както и концепцията за „справедлива цена", разработена от Европейската комисия за точно изчисляване на цената на вносните продукти. Тя разгледа и редица методи за наблюдение на търговския обем, подпомагащи разкриването на неверни декларации за произход. Камен Илиев, директор на Европейската асоциация на дружествата в сектора на дистанционните изследвания (EARSC) и изпълнителен директор на Офиса за трансфер на технологии към БАН, разясни последните иновации в сателитната и в електро-оптичната технология, като топлинно картографиране и хиперспектрални изображения, както и възможните им приложения за предотвратяването и разследването на корупцията и измамите. Дан Ника, специалист по нередности от дирекция „Контрол и противодействие на измамите" към румънската Агенция за инвестиции в селското стопанство (AFIR), описа използваните от Агенцията дигитални инструменти за откриване на измами и нередности, а именно цифровизация на молбите за финансиране и плащания, автоматична проверка дали кандидатите отговарят на критериите и картографиране на проектите. Той подчерта, че ежедневната работа на Агенцията се улеснява значително от наличния онлайн достъп до институционални бази данни и регистри. Серхио Гомез де Росас, ръководител на Одитен регион II в Испанския аграрен гаранционен фонд O.A. (FEGA), описа испанския подход за идентифициране и предотвратяване на измами в селското стопанство, въз основа на административно-политическото деление на страната и разгледа използването на географските информационни системи и технологиите за дистанционни изследвания при идентифицирането на поземлени парцели, за които се получават директни субсидии.

Д-р Кристофър Брустър, старши научен сътрудник в отдел „Анализ на данни“ на нидерландския изследователски институт TNO, направи изчерпателен преглед на предизвикателствата и възможностите на блокчейн технологиите в селскостопанския сектор и се спря на начините за намаляване на измамите и корупцията чрез блокчейн технология, например в областта на управлението на документи. Томаш Пошепни, анализатор на данни от чешката компания Datlab, представи резултатите от изследване на присъствието на фирми, регистрирани в офшорни зони, които, при обществените поръчки в ЕС, се радват на слаба конкуренция и високи печалби. Рискът от укриване на данъци при тези фирми е очевиден, но е възможен и конфликт на интереси. Паул Йоханес от Групата за законосъобразен технологичен дизайн към Каселския университет се спря на общите компоненти на предотвратяването и разкриването на измами и представи инструментите „Инспект“ (за разкриване на финансови измами) и „Лидакра“ (LiDaKrA). Той направи преглед на общата правна рамка на ЕС, с която трябва да бъде съобразено използването на новите технологии като блокчейн. Божидар Божанов, създател и управител на „Лог Сентинел“ ООД, направи обзор на потенциалната полза от блокчейн технологиите в борбата с измамите и особено по отношение запазването целостта на данните. Макар блокчейн технологията да не е панацея срещу измамите, тя може да се прилага успешно за защитата от фалшифициране на документи и измервателни данни. Той представи и продуктите за откриване на измами „Хайпърледжър“ и „Лог Сентинел“ и подчерта, че с подобни технологии успешно може да се осъществява и превантивна дейност.

По време на международната конференция „Заедно срещу завладяването на държавата: иновативни методи за разследване на измамите с европейските средства за земеделие“, 13-14 септември 2018 г.
(Л-Д): Тихомир Безлов, Главен експерт, Програма „Сигурност“, Център за изследване на демокрацията, Мариана Пратс, Отдел „Почтеност в публичния сектор“, Дирекция „Публично управление“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията, Амира Сьони, Ръководител на отдел „Земеделски и структурни фондове II“, Дирекция Б „Разследвания II“, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ), и д-р Александър Герганов, Старши анализатор, Икономическа програма, Център за изследване на демокрацията
Сорин Йонита, Председател, Експертен форум, Букурещ, Тихомир Безлов, Главен експерт, Програма „Сигурност“, Център за изследване на демокрацията, и Мариана Пратс, Отдел „Почтеност в публичния сектор“, Дирекция „Публично управление“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
Валентина Димулеску, Експерт по публични политики, Румънско академично сдружение, Никола Капело, Научен сътрудник, Център за изследване на сигурността и престъпността, Виченца, Италия, и Вит Симрал, Старши научен сътрудник, Университет в Храдец Кралове, Чехия
Мариана Пратс, Отдел „Почтеност в публичния сектор“, Дирекция „Публично управление“, Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), д-р Атанас Русев, Координатор, Програма „Сигурност“, Център за изследване на демокрацията, и Амира Сьони, Ръководител на отдел „Земеделски и структурни фондове II“, Дирекция Б „Разследвания II“, Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ)

Тази конференция е финансирана по програма „ХЕРКУЛЕС III” на Европейския съюз. Съдържанието на презентациите представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.