Skip to main content

Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел

17:00

Нестопанските организации в България се регистрират в повече от 20 различни регистъра, но въпреки това общодостъпна, актуална и надеждна информация за тяхната дейност на практика липсва. Това е един от основните изводи от анализа на Центъра за изследване на демокрацията, посветен на реформата в регистрацията на неправителствените организации. Докладът беше представен по време на кръглата маса „Усъвършенстване на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел“, организирана от Центъра на 24 март 2016 г. В събитието участваха представители на Министерския съвет, Министерство на правосъдието, на Агенцията по вписванията, както и на неправителствени организации, ИТ сектора и на медиите.

Във встъпителните си думи към участниците, директорът на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията д-р Мария Йорданова отбеляза, че организацията повече от десет години работи активно за осъществяване на реформата в системата от регистри в страната и има съществен принос за създаването на централния регистър на особените залози и на централния търговски регистър. Д-р Йорданова допълни, че промените в регистрацията на нестопанските организации е само един от етапите на регистърната реформа, и припомни, че цялостната реформа е подробно описана в приетата от правителството през 2005 г. Стратегия за създаване на Централен регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център на Република България.

Липсваща информация, неактуални данни и разминавания между вписаните обстоятелства в различните регистри са сред най-съществените недостатъци на системата, отбеляза г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма на Центъра. Според него част от съществуващите регистри са излишни, а останалите се нуждаят от съществено подобряване, за да могат да бъдат ефективни и да предоставят надеждна информация. Сред основните промени, които трябва да бъдат предприети, са отпадане на задължението за представяне на едни и същи документи в различните регистри, ограничаване на изискванията за представяне на информация само до данни, които не са вписани в други регистри, и свеждане до минимум на случаите, в които се изисква представяне на актуално състояние. Димитър Марков отбеляза още, че е препоръчителна и промяна в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, която да направи закона приложим и по отношение на нестопанската дейност. Подробен анализ на състоянието на съществуващите регистри и предложения за законодателни промени се съдържат в представената по време на кръглата маса нова книга на Центъра за изследване на демокрацията „Правна рамка на регистрите на юридическите лица с нестопанска цел: оценка и предложения за промени“.

Агенцията по вписванията има готовност да поеме регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както това е предвидено в приетите на първо четене в парламента промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това заяви по време на кръглата маса изпълнителният директор на Агенцията г-жа Елена Маркова, като уточни, че за успешното стартиране на новия регистър е необходимо увеличаване на броя на длъжностните лица по регистрация и на деловодителите в Агенцията, както и допълнително обучение на сегашния персонал. Г-жа Маркова увери аудиторията, че Агенцията има необходимия капацитет да води регистъра на нестопанските организации, като за целта ще се ползва платформата на търговския регистър с незначителни корекции, отразяващи спецификата на тези организации.

Предстоящите промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел трябва да осигурят плавно преминаване на регистрацията от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, без това да се затруднява нито работата на Агенцията, нито дейността на регистрираните организации. Това подчерта програмният директор на Българския център за нестопанско право г-жа Надя Шабани, която запозна аудиторията с основните моменти от вече приетия на първо четене законопроект. Според нея има няколко проблема, които изискват специално внимание, за да може преходът към новия регистър да протече безпроблемно. Те са свързани със съществуването на организации с едни и същи имена, вписването на обстоятелства, които досега не са подлежали на вписване (напр. членовете на управителните органи), правното положение на организациите, чийто статут в обществена полза е временно отнет и др. Г-жа Шабани подкрепи изводите на Центъра за изследване на демокрацията, че голяма част от допълнителните регистрации на НПО следва да отпаднат, и подчерта, че достиженията на българското право по отношение правото на НПО да извършват стопанска дейност следва да бъдат запазени.

В момента регистрацията на нестопанските организации е по-бавна и по-скъпа от регистрацията на търговските дружества, отбеляза д-р Тони Димов, директор на Центъра за оценка на въздействието на законодателството. Според него внесените в парламента законодателни промени са крайно необходими и приемането им не бива да бъде отлагано, за да не се забави реформата. Той изрази опасения от многото предложения по текста на законопроекта, внесени между първо и второ четене, част от които се отклоняват от основното съдържание на проекта за промяна на регистрацията на нестопанските организации от съдебна в административна.

Планираната реформа е финансово обезпечена със средства от оперативните програми, увери д-р Атанас Славов, съветник към политическия кабинет на заместника на министър-председателя по коалиционната политика и държавната администрация. Той добави, че голяма част от предложенията, внесени между първо и второ четене на законопроекта, всъщност са били част от първоначалния текст, но са отпаднали в хода да междуведомствените консултации, предхождащи внасянето на документа в парламента.

Г-жа Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, изрази тревога от някои от законодателните предложения, внесени между първо и второ четене на проекта, заради опасността да се наложи нелегитимен контрол над дейността на НПО.

В хода на дискусията участниците се обединиха около необходимостта от продължаване на реформата. Представителите на НПО заявиха готовност да съдействат на държавните институции при подготовката на необходимата подзаконова уредба. Обсъдиха се различни срокове за влизане в сила на новите разпоредби, след като бъдат приети, както и нуждата новите и настоящите служители на Агенцията да бъдат поетапно обучавани от екипи с участието на представители на НПО и на академичните среди.

По време на откриването
Д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма, Център за изследване на демокрацията
Г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма, Център за изследване на демокрацията
Г-жа Елена Маркова, изпълнителен директор, и г-жа Стефания Матарова, зам.-изпълнителен директор, Агенция по вписванията
Г-жа Надя Шабани, програмен директор, Български център за нестопанско право и г-н Димитър Марков, старши анализатор в Правната програма, Център за изследване на демокрацията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.