Skip to main content

Работен семинар за реинтеграцията на деца - жертви на трафик

17:00
Участници

Центърът за изследване на демокрацията организира работен семинар в рамките на проекта ARECHIVIC. Семинарът се проведе в София на 29-30 март 2012 г., като целта му беше да се обсъди текущата работа по проекта в областта на оценяването на програми за интеграция на деца - жертви на трафик. В него се включиха членовете на консултативния съвет по проекта, както и представители на шестте партньорски организации: CENSIS, Италия, Crime Victim Compensation and Support Authority (Служба за обезщетение и подкрепа на жертвите на престъпления), Швеция, Ludwig Boltzmann Institute (Института "Лудвиг Болцман"), Австрия, People in Need ("Хора в нужда"), Словакия, Универитета на град Печ, Унгария и Центърът за изследване на демокрацията, България. Участниците в семинара представиха резултатите от изследванията си, следвайки национални програми за оценка на интеграция на деца - жертви на трафик, и обмениха мнения за националните системи на мониторинг и статистически проучвания, както и за националните подходи към настойничеството и дълготрайната реинтеграция. Дискусиите се концентрираха върху идентифицираните пропуски в системите за интеграция на деца - жертви на трафик на национално ниво и върху препоръките за подобряване на тези системи. Допълнителни теми, обсъждани на семинара, бяха Методологията за идентификация на добри практики в областта на подкрепа на деца - жертви на трафик, разработването на уеббазирания инструмент за подпомагане на заинтересованите страни в сферата на подкрепата на деца - жертви на трафик на национално и европейско равнище.

Участници в работния семинар:

Лоес ван Вилиген, член на Консултативния съвет
Евгения Маркова, член на Консултативния съвет
Александра Малангоне, Реоple in Need, Словакия
Тимеа Странска, Реоple in Need, Словакия
Проф. Ищван Силард, Университета на Печ, Унгария
Ерика Марек, Университета на Печ, Унгария
Луиджи Белези, CENSIS, Италия
Анна Италия, CENSIS, Италия
Гудрун Нордборг, Crime Victim Compensation and Support Authority, Щвеция
Кристал Куносон, Crime Victim Compensation and Support Authority, Швеция
Астрид Винклер, Ludwig Boltzmann Institute, Австрия
Андрейн Нончев, Център за изследване на демокрацията, България
Мила Манчева, Център за изследване на демокрацията, България
Камелия Димитрова, Център за изследване на демокрацията, България
Светла Енчева, Център за изследване на демокрацията, България
Теодора Луканова, Център за изследване на демокрацията, България
Биляна Драмлийска, Център за изследване на демокрацията, България

* Проектът е съфинансиран от Генерална Дирекция Правосъдие, свобода и сигурност, Дирекция D - Основни права и гражданство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Центъра за изследване на демокрацията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейската комисия.

От ляво на дясно: Тимеа Странска, проф. Андрей Нончев и Лус ван Вилинген
Проф. Итсван Сзилард
Евгения Маркова
Александра Малон
Астрид Винклер

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.