Skip to main content

На 3 април 2012 г. в зала „Изток” на Народното събрание Центърът за изследване на демокрацията представи първия национален доклад Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност в България. По време на форума бяха представени основните резултати на оценката, както и значението й в контекста на формирането на европейски политики за борба с организираната престъпност. Eксперти от Агенцията за борба с тежката организирана престъпност (Великобритания) и Европол споделиха примери от добрата европейска практика за противодействие на заплахите от организираната престъпност. Главният секретар на МВР и Министърът на Вътрешните работи представиха основните акценти в работата на правоохранителните органи и приоритетите при борбата с организираната престъпност. Те наблегнаха на огромното значение на международното сътрудничество в борбата срещу трансграничната престъпност.

Кръглата маса беше открита от д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията и от г-н Анастас Анастасов, Заместник-председател на НС и Председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Във встъпителните си думи д-р Шентов подчерта, че повечето държави от Евросъюза и Европол изготвят подобна национална оценка на заплахите от организираната престъпност. Тя представлява стандартен инструмент в секторите за сигурност. От всички заплахи, в доклада са разгледани онези осем, които нанасят най-големи щети и за които има достатъчно конкретни данни.

Г-н Анастас Анастасов заяви, че изготвеният доклад за оценка на заплахата от организираната престъпност в България, макар и първи по рода си, представлява значителна стъпка напред към по-ефективното противодействие на престъпността. „Анализът на генезиса, на същността и на основните характеристики на това явление показва, че не е достатъчно само да има готовност за борба и да се приемат определени действия с краткосрочен ефект. Изучаването на опита на водещи в това отношение европейски партньори и анализът на собствения ни опит показват, че стратегията за противодействие трябва да се основава на задълбочено познаване на противника и на неговите силни и слаби страни”, каза г-н Анастасов. Още по-важно е това в период на криза, когато ресурсите трябва да се насочват за противодействие на престъпните проявления, нанасящи най-големи щети на държавата и обществото. От съществено значение е и създаването на условия за изпълнение на партньорските ни отговорности за принос в прилагането на европейския проактивен модел за борба с престъпността.

Г-н Тихомир Безлов, Главен експерт на Центъра за изследване на демокрацията, поясни, че докладът разглежда преди всичко заплахите от организираната престъпност, а не дава оценка на противодействието. За изготвянето му са използвани анализи и данни от основните български институции, имащи отношение към организираната престъпност. Използвани са също публични източници, статистически данни и данни от маркетингови и социологически проучвания, както и резултатите от Националните изследвания на престъпността, изготвяни ежегодно от ЦИД. Възприет е аналитичен подход, в който организираната престъпност се оценява чрез използването на понятията нелегални пазари и нелегални дейности. По този начин се обхващат не само заплахите от конкретни престъпни групи и лица, но също така се включват фактори и заплахи, които предполагат административни и законодателни мерки за противодействие на организираната престъпност. Г-н Безлов представи карта с изчислените размери на криминалните пазари и дейности като обороти, както и съотношението между легална, сива и криминална икономика. Организираната престъпност в България генерира печалби от около 3,5 млрд. лева, което представлява 4,7% от БВП на страната. Това показва, че дейността на организираната престъпност може да се определи като сериозна заплаха. Събраните и анализирани данни за печалбите за периода 2010 – 2011 г. определят като най-мащабен бизнесът със секс услуги, следван от измамите с ДДС, контрабанда на гориво, контрабанда на цигари, наркотици и т.н. По-нататък анализаторът очерта две основни тенденции при заплахите от криминални пазари и дейности – раздробяване на големи криминални структури и йерархии, които са били определящи, например, в пазара за хероин, както и намаляване на насилието. При най-големия нелегален пазар в страната – този на сексулани услуги, предлагани извън страната – щетата е не толкова от криминално естество, а по-скоро социална. По отношение на корупцията тенденциите са корупционната свързаност на служители на правоохранителните органи по райони и участниците в нелегалната дистрибуция на наркотици да намалява. Той подчерта, че основна заплаха за България е свързаността на престъпността на „белите якички“ с организираната престъпност. Особено рискова форма на тази свързаност е корпоративната престъпност, която в обществото е позната като „олигархия“.

Главният секретар на МВР Калин Георгиев акцентира върху институционалния механизъм за изготвяне на оценката на заплахите, както и върху предприетите действия за справяне с проблема организирана престъпност. Г-н Георгиев изрази тезата, че средата за сигурност днес се определя основно от асиметрични по своята същност рискове и заплахи като тероризъм, трансгранична организирана престъпност, разпространение на оръжия за масово поражение, киберпрестъпност и незаконна миграция. След 2009 г. МВР възприема нов, проактивен подход за противодействие. С разрушаването на йерархичните структури намалява възможността за прилагане на мащабни корупционни схеми. По отношение на бъдещи заплахи, г-н Георгиев подчерта, че се вземат мерки за повишаване сигурността на границите. Актуализирана е стратегията за граничната полиция, съставен е план на МВР за действие при кризисни ситуации в резултат на миграционен натиск.

Г-н Алистър Уули, Регионален мениджър за Балканския регион към Агенцията за борба с тежката организирана престъпност (SOCA) на Великобритания се позова на десетгодишния опит на Великобритания в използването на оценката на заплахата при противодействие на тежката и организираната престъпност. Той подчерта, че докладът е плод на събиране на информация от редица правоохранителни органи, европейски партньори и външни източници с цел идентифициране на сфери за действие, определяне на приоритетите и на „белите петна“ в информацията за организираната престъпност. Това позволява както на агенцията, така и на Home Office да определят правилно своите приоритети. Методологията подпомага насочването на ресурси в условията на икономическа криза, както и очертаването на тенденции в развитието на заплахите, тъй като оценката подлежи на постоянен преглед. Този инструмент позволява на органите да реагират своевременно и да противодействат адекватно при появата на нови сериозни заплахи.

Г-н Мишел Кийе, Заместник-директор на Европол, изрази подкрепата на Европол към МВР в борбата му с организираната престъпност. Той представи осемте приоритетни сфери, залегнали в европейската политика за противодействие на организираната престъпност за периода 2011-2013, изведени от изготвената през 2011 европейска Оценка на заплахата от организирана престъпност (OCTA). През 2013 се предвижда изработването на първата Оценка на заплахите от тежката и организиранaта престъпност в ЕС (SOCTA), както и изготвянето на серия от конкретни оперативни планове. Тези стъпки ще дадат началото на утвърждаването на нов цикъл за периода 2013 – 2017 г. за противодействие на тежката международна и организирана престъпност. Г-н Кийе изтъкна, че единственият начин за справяне с проблема е идентифицирането на заплахата, при което приносът на академични източници се счита за особено важен.

В своето изложение министър Цветан Цветанов благодари на Центъра за изследване на демокрацията за изготвената оценка. Той отбеляза, че за първи път е представен документ на базата на анализ и партньорство с цел изработване на стратегия за противодействие на организираната престъпност. Тъй като става дума за общи заплахи за страните от ЕС, е нужен интеграционен подход съвместно с евроатлантическите партньори. По-нататък министърът на вътрешните работи говори за дейността на правителството, насочена към осигуряването на адекватна нормативна уредба, позволяваща създаването на специализирани съдилища, прокуратури и специализирана структура за разследване в ГДБОП, както и към реформа в МВР с цел подобряване на ефективността на разследването. В резултат на проведените конференции на високо политическо и експертно ниво по въпросите на киберпрестъпността е удвоено звеното за противодействие. Подобрено е институционалното взаимодействие по отношение на трафика на хора с участието на прокуратурата и съда. Увеличава се броят на влезлите в сила присъди. По думите на министър Цветанов в България се усеща водещата роля на Европол за координирането на противодействието на организираната престъпност. Офицерите за връзка допринасят за изграждането на взаимно доверие и за развитие на сътрудничеството. Като значими фактори за укрепване на взаимодействието министърът изтъкна ролята на "Евроджъст" и "Фронтекс", както и подобряването на регионалното сътрудничество с включването на Турция и Западните Балкани. Той посочи, че докладът е още едно доказателство за партньорството на правоприлагащите институции и неправителствения сектор.

Д-р Шентов добави, че в изготвянето на доклада е залегнал новият формат на европейската оценка, включващ елемента на тежката престъпност и засиленото участие на експертиза на източници извън МВР. В заключение той подчерта, че възстановеното доверие между България и международните й партньори е от ключово значение за сътрудничеството и ефективността в борбата срещу организираната престъпност.

Откриване на дискусията
От ляво на дясно: г-н Анастас Анастасов, д-р Огнян Шентов и г-н Цветан Цветанов
От ляво на дясно: г-н Мишел Кие, г-н Анастас Анастасов и д-р Огнян Шентов
От ляво на дясно: г-н Калин Георгиев и г-н Тихомир Безлов
От ляво на дясно: г-н Цветан Цветанов, г-н Калин Георгиев и г-н Тихомир Безлов

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.