Skip to main content

Предложения за изменение и допълнение на ЗИД на ЗЮЛНЦ

На 11 март 2016 г. изтече крайният срок за внасяне на предложения от народни представители по текстовете на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗИД на ЗЮЛНЦ). След като на 12 февруари 2016 г. Парламентът прие на първо четене предложения от Министерския съвет законопроект за изменение на ЗЮЛНЦ, в срока между първо и второ четене бяха внесени следните предложения:

 • Служебно изпращане на заявления за актуално състояние от съда по регистрация на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията (Вносител: Петър Славов).
   
 • Влизане на закона в сила от 1 януари 2017 г. вместо от 1 януари 2016 г. и удължаване срока за пререгистрация на ЮЛНЦ до 31 декември 2019 г. вместо до 31 декември 2018 г. (Вносители: Менда Стоянова и Диана Йорданова).
   
 • Неприложимост на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по отношение на синдикалните организации (Вносител: Лъчезар Никифоров).
   
 • Създаване на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет, който да разработва и провежда политики за подкрепа развитието на гражданското общество, като в това число и разпределя средства за финансиране на обществено значими проекти на ЮЛНЦ в обществена полза. Ежегодно планиране и разходване на тези средства по бюджета на МС. Провеждане на прозрачна и състезателна процедура за избор на ЮЛНЦ в състава на Съвета. (Вносители: Менда Стоянова, Бойка Маринска, Снежана Дукова, Милена Дамянова, Гроздан Караджов).
   
 • Създаване на Съвет за развитие на гражданското общество като консултативен орган към МС, който наред с дейностите по разработване и провеждане на политики за подкрепа развитието на сектора, приема и процедури за насърчаване и финансова подкрепа на обществено значими проекти на ЮЛНЦ, без Съветът пряко да разпределя финансови средства. Съставът на Съвета се формира както от представили на ЮЛНЦ в обществена полза, така и от представители на държавни институции – министри или заместник-министри на финансите и правосъдието. (Вносител: Гроздан Караджов).
   
 • В процеса на пререгистрация на ЮЛНЦ - служебно обявяване в Регистъра към Агенцията по вписванията на конкретни документи, предоставени от съдилищата. Вписване и едновременно с това обявяване на обстоятелства, свързани с регистрацията и промените по партидата на ЮЛНЦ. Служебно спиране на статута на ЮЛНЦ в обществена полза при непредставяне на годишен доклад и финансов отчет в рамките на 2 поредни години. (Вносители: Атанас Мерджанов, Чавдар Георгиев, Филип Попов, Мариана Бояджиева, Стоян Мирчев).
   
 • Добавяне на името „чуждестранен агент" към наименованието на ЮЛНЦ, в случай че то е представителство или клон на чуждестранно ЮЛНЦ. Установяване на забрана за финансиране на политическа дейност от страна на ЮЛНЦ. (Вносител: Велизар Енчев).
Снимка: Pixabay

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.