Skip to main content

Пети обществено-политически форум за противодействие на корупцията

15:00

Петият обществено-политически форум за противодействие на корупцията се проведе на 11 февруари 2003 г. в резиденция "Бояна", София.

Форумът, организиран ежегодно от Коалиция 2000, е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи, на нарастващото публично-частно партньорство между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията. За пети път той събра над 150 представители на всички институции, ангажирани в борбата срещу престъпността и корупцията: политици, общественици, представители на медиите, бизнеса и неправителствени организации. На Форума бе представен и обсъден Доклад за оценка на корупцията 2002.

При откриването на Форума, д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията, подчерта, че основната цел на петия Обществено-политически форум е да бъде представен Докладът за оценка на корупцията 2002 - резултат от работата на голяма група експерти и консултации с представители на държавни институции и на водещи фигури от бизнеса и гражданското общество, и наред с това да се потърси подкрепата и да се демонстрира ангажиментът на държавните институции и висши представители на държавната власт в общите усилия за противодействие на корупцията.

Обръщения към участниците във форума отправиха г-н Антон Станков, Министър на правосъдието, и г-жа Дебра Макфарланд, Директор на Американската агенция за международно развитие.

В обръщението си Министър Станков обърна внимание на най-важните акценти в дейността на създадената в началото на 2002 г. Правителствена комисия за координация на работата по борба срещу корупцията, на мерките срещу онези корупционни практики, които разрушават механизмите на държавността, подкопават националната сигурност и служат за престъпно преразпределяне на националното богатство.

В решаването на проблемите с борбата с корупцията парламентът все още е в дълг към българското общество, каза г-н Станков, като посочи забавянето на приемането на Закона за омбудсмана, институция, която може да играе важна роля в осъществяването на граждански контрол върху администрацията и би подпомогнала с дейността си както правителствената комисия, така и специализираните звена за противодействие на корупцията.

Г-н Станков оцени положително значението на Обществено-политическия форум като признание, както от страна на публичната власт, така и от гражданското общество, на необходимостта от постоянно конструктивно партньорство в усилията за пресичане на корупцията и за насърчаване на ново, модерно гражданско съзнание, което отхвърля толерирането на корупционния модел и подкрепя утвърждаването на върховенството на закона.

Г-жа Дебра Макфарланд подчерта, че Американската агенция за международно развитие подкрепя правителството на България в твърдия му ангажимент да се бори с корупцията в интерес на демокрацията и икономическото развитие и в усилията за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията. Израз на тази подкрепа е инициативата "Отворено управление" на правителствата на САЩ и Република България, която включва такива важни области като одиторската дейност и обществените поръчки, както и засилване на ролята на гражданските организации за проследяването на отговорността и отчетността на държавните органи. Годишният Доклад за оценка на корупцията на Коалиция 2000, заключи госпожа Макфарланд, представлява най-съществената аналитична разработка в България по темата днес и определя конкретни стъпки, които трябва да бъдат направени за преодоляване на проблема.

Г-жа Мария Йорданова, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи основните изводи и препоръки, съдържащи се в шестте раздела на Доклада за оценка на корупцията 2002. Положителна оценка е дадена на развитието на правните инструменти за противодействието на корупцията и особено на промените в Наказателния кодекс, които имат пряко отношение към превенцията и наказването на корупцията съобразно международните стандарти. Същевременно е обърнато внимание върху необходимостта от усъвършенстване на процесуалните механизми и подобряване на правоприлагащия капацитет в тази сфера.

С особена острота са поставени проблемите на съдебната реформа във връзка с нееднозначните практически измерения на реформата през 2002 г. и запазващите се негативни нагласи на различни обществени групи към основните звена на съдебната власт и работещите в тях магистрати и служители. Липсата на цялостна концепция за реформа на структурата и управлението на съдебната власт и най-вече на консенсус между отделните власти и отделните звена на самата съдебна власт, отсъствието на съгласие по трайните приоритети на реформата води до фрагментиране на проблемите, непоследователност в усилията за реформи и дори до тяхното препятстване.

В Доклада се разглежда ролята на публично-частното партньорство срещу корупцията. Набляга се на засиления граждански контрол. Препоръчва се контрол от граждански организации не само на етапа на формулирането на антикорупционните цели, но и върху реалните действия на съответните държавни институции. Отчетена е ролята на медиите и разследващата журналистика за откриване на корупция, и за фокусиране на вниманието върху ниската ефективност на редица антикорупционни действия.

В Доклада се подчертава, че за поредна година България подобрява показателите си в класацията за "Трансперънси интернешънъл", тъй като от 66-то място през 1998 г., зае 45-то през 2002 г., като изпревари страни като Чехия, Латвия и др. Същевременно обаче годишните доклади на Европейската банка за възстановяване и развитие, на Европейската комисия, на GRECO (Group of States Against Corruption) сочат запазване на основните фактори, генериращи корупция в страната. В Доклада е дадена висока оценка на изпълнението на редица международни ангажименти на страната, отнасящи се до борбата срещу корупцията, както и на международната подкрепа за антикорупционните усилия на България.

Проф. Георги Петканов, Министър на вътрешните работи, запозна присъстващите с изпълнението на приетата от МВР програма за противодействие на корупцията. През 2002 г. от службите на Министерството на вътрешните работи са разкрити 1903 престъпления по служба и 63 случая на подкуп. Престъпленията по служба са на трето място по относителна тежест в икономическите престъпления, те заемат 13,7% от тях и много често са свързани с прояви на корупция, докато подкупът има несъществен относителен дял - едва 0,5% от тези престъпления.

Според наблюденията на МВР, обаче, въпреки предприетите мерки, обстановката по противодействието на корупцията продължава да бъде сложна. Корупционните действия се свързват все по-пряко с организираната престъпност и икономическите престъпления. Продължават опитите на организирани престъпни групи да установяват връзки с длъжностни лица от държавните органи и местната администрация и усилията на организираните престъпни групи за завоюване на трайни и нови позиции в легалния безнес и участие в приватизацията. Тази дейност на организираната престъпност се осъществява главно по пътя на корумпирането на длъжностните лица, оторизирани с функции в лицензионни, разрешителни и други режими.

Г-н Владислав Славов, председател на Върховния административен съд подчерта, че в Доклада за оценка на корупцията на Коалиция 2000 за първи път се обръща специално внимание на необходимостта от усъвършенстване на нормотворческия процес като цяло и от подобряване на административния капацитет в областта на нормотворчеството, тъй като незадоволителното качество на законите, както и прилагането на принципа на мълчалива отмяна разширяват възможностите за субективна преценка, което от своя страна благоприятства условията за корупция.

Г-н Славов обърна внимание на положителния ефект от въвеждането на правно-информационната система във Върховния административен съд, която гарантира прозрачност и всяко дело може да бъде проследено от момента на подаване на жалбата до крайния му акт. Г-н Славов подкрепи Закона за съдебната власт, независимо, че някои от промените бяха обявени за противоконституционни от Конституционния съд. Той каза "В този закон има много неща, които са положителни и които ние бихме желали да бъдат осъществени: това е единната информационна система, съдебната полиция, националният институт за квалификация на магистратите, създаването на нови структури в системата или нови длъжности като съдебните помощници във върховните съдилища".

Г-жа Екатерина Михайлова, заместник-председател на Съюза на демократичните сили, изложи вижданията на парламентарната група на СДС за промени в Конституцията с антикорупционен характер, като: промяна с цел по-бързо и ефективно правораздаване с възможности за контрол и вътре в различните звена на съдебната система, както и въпроса къде се намират тези звена; решаване на въпроса за мандатността на ръководните длъжности вътре в съдебната система; ограничаване на имунитета само в рамките на служебните задължения и ангажименти както на народни представители, така и на магистрати също като една антикорупционна практика, която съществува в почти всички демократични страни.

Г-жа Михайлова заяви още, че СДС поддържа създаването на институцията омбудсман като антикорупционен механизъм и повишаване контрола над администрацията, създаването на единна информационна система като средство за противодействие на корупцията и борбата с престъпността, борбата срещу корупционни практики в законодателството, тоест срещу приемането на закони, в които липсва възможността за съдебен контрол, което практически е корупционна практика, създадена на базата на закона.

В изказването си, г-жа Татяна Дончева, народен представител от Коалиция за България, акцентира върху ситуацията в съдебната система, и по-специално - наличието на силна зависимост на съдебната система от корпоративни интереси, използването на механизми на съдебната система за решаване на бизнес-конфликти и проблеми и липсата на какъвто и да било контрол и корективи в съдебната система.

Друг съществен недостатък според госпожа Дончева е свръхзатвореността на системата, която дава възможност за мултиплициране на пороци, както и проблема с прокуратурата, която е свръхцентрализирана. Г-жа Дончева апелира към политическите сили за обединение и споразумение в името на спешно решаване на дискутираните проблеми и подобряване на антикорупционните механизми.

Г-н Пламен Димитров, заместник-председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България, изрази подкрепата на КНСБ на изводите в Доклада за оценка на корупцията 2002 относно защитните мита върху вноса, субсидиите за селскостопанските производители, които се използват в Европа и в света, но в България, както се установява в Доклада, са стимули за корупция. Друг критичен момент, показан в Доклада за оценка на корупцията 2002, е намесата на съдебната власт при приватизацията на "Булгартабак" и БТК, където прозира политическа зависимост и корупция. И обратно, в промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, включително и тези, които ограничават влиянието на съдебната власт, също прозират възможните източници на корупция. Г-н Димитров нарече особено тревожна ситуацията в здравната реформа, генерираща опасни корупционни практики.

Г-н Димитров апелира за обединени усилия, включително и на неправителствени организации, които защитава социални и трудови права на гражданите.

От името на членовете на Българската международна стопанска асоциация - над 200 от най-големите фирми в България, г-жа Андриана Сукова-Тошева, изпълнителен директор асоциацията, заяви, че те отделят изключително голямо внимание на условията, в които се развива бизнесът в България и всяка година издават Бялата книга за бизнес климата. Един от изводите е, че забавената реформа в съдебната система може да се окаже един от основните "препъни-камъни" в процеса на подготовка за присъединяване към Европейския съюз. Засягайки административната реформа г-жа Тошева подчерта, че за съжаление и миналата година не се прие мълчаливото съгласие, с което биха се намалили възможностите за корупция в администрацията. Като подчерта ползата от диалога между властите и третия сектор, осъществяван и на настоящия Форум, г-жа Тошева изказа положителна оценка на Съвета за икономически растеж, в който се обсъждат въпроси, отнасящи се до развитието на икономиката в България от гледна точка на държавната администрация, както и от гледна точка на бизнеса и очакваните ефекти от приемането и прилагането на законите.

Г-н Ради Найденов, Началник на кабинета на Министър-председателя Симеон Сакскобургготски, прочете приветствие до участниците във Форума. В писмото се изтъква, че борбата с корупцията е приоритет на правителството още от началото на мандата и, че за да се доведе до успешен край е необходимо да се осъществи реформата в съдебната система. Заявява се също така, че постиженията на България на този етап бяха признати от Европейската комисия в нейния редовен Доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз. В писмото, в което се подчертава значението на обществения консенсус и ролята на неправителствените организации и на Коалиция 2000 за създаване на обществена нетърпимост към корупцията, се казва: "Ако е много важно даден политик или държавен чиновник да има висок морал, то също толкова важно е за всеки гражданин да отказва да толерира корупционните взаимоотношения. Само тогава мерките, предприети на управленско ниво, ще дадат още по-добри резултати."

От ляво на дясно: г-н Георги Петканов, Министър на вътрешните работи, д-р Огнян Шентов, Председател на УС на ЦИД, г-жа Дебра Макфарланд, Директор, USAID България, г-н Антон Станков, Министър на правосъдието и д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, ЦИД
Д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма, ЦИД
Г-н Георги Петканов, Министър на вътрешните работи (л))
Г-н Ради Найденов, Началник на кабинета на министър-председателя
Участниците в събитието

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.