Skip to main content

Оценка на заплахите от организирана престъпност в България

На 09 октомври 2018 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която бяха обсъдени изводите от доклад Оценка на заплахите от организирана престъпност в България, изготвен с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност“ на ЕС. В събитието взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Националната агенция за приходите, Националната комисия за борба с трафика на хора, Върховния касационен съд, Държавната агенция „Електронно управление“.

Кръглата масa беше открита от ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, главен експерт в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията. Ген. Червенков представи основните акценти в изследването, като поясни, че оценката е базирана на методология на Европол, а подредбата на пазарите следва размера на финансовите загуби за държавната хазна.

Д-р Моис Файон, също главен експерт в програма „Сигурност“, представи методологията и обхвата на оценката на заплахите от организираната престъпност. Той oчерта тенденциите, структурата, и обема на криминалните пазари, и щетите, които те нанасят, като даде и препоръки за минимизиране на негативното влияние на организираната престъпност. Д-р Файон също така подчерта, че изследването оценява по-скоро заплахата отколкото противодействието на организираната престъпност.

Тихомир Безлов, главен експерт в същата Програма, анализира динамиката на основните пазари на организираната престъпност в България за изминалата година. Според данните от изследването, процентът на фирмите, посочили, че са били обект на изнудване и заплахи през годината, продължава да намалява. Същевременно има ръст на вътрешния пазар на секс услуги в страната, като процентът на мъжете над 15 г., платили поне 1 път за секс услуга през последната година нараства до 5,9 % в сравнение с 1,6 % през 2010 г. Друг пазар, който също бележи ръст е този на нелегалните горива, като по различни оценки щетите за държавния бюджет възлизат на около 650 млн. лв. за година. По отношение на нелегалния пазар на наркотици прави впечатление увеличаването на търговията с канабис, която в момента се позиционира като основен стълб на търговията с дрога. Обемът на пазара на канабис се е увеличил от 41,4 – 92,6 млн. лв. през 2008 г. до 63,4 – 142 млн.лв.

В последвалата дискусия беше обсъдена ползата от подобна оценка, както и евентуалното разширяване на нейния обхват с цел включване на по-слабо изследвани, но силно проблематични криминални пазари.

Старши комисар Румен Ганев, директор на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР, се спря на проблемите, свързани с незаконната сеч. Той посочи, че незаконният добив на дървесина води до сериозни социални проблеми в определени райони на страната и, че макар да изглежда като не толкова значим пазар е съизмерим с този на каналджийството. Комисар Ганев отбеляза също, че разследването на незаконната търговия с горива остава голямо предизвикателство.

Петър Цанков от НАП подкрепи мнението, че незаконният пазар на дървесина е подценяван. По отношение на данните за незаконния пазар на горива, г-н Цанков каза, че е необходимо допълнително изследване и, че е важно мониторингът да продължи.

Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), коментира, че данните представени в изследването на Центъра за изследване на демокрацията съвпадат с тези публикувани от Европол. Тя информира, че България предстои да бъде домакин на среща, посветена на ролята на интернет и социалните мрежи като инструмент, опосредстващ трафика на хора, и на мерките, които могат да бъдат взети за минимизиране на този пазар.

Златка Падинкова, главен инспектор в Главната дирекция „Национална полиция“, изрази съгласие с констатациите на доклада, които определят като пазара на телефонни измами сравнително малък, но значим. Тя коментира, че голяма част от телефонните измами се извършват от територията на Румъния, където няма задължение лицето, купуващо сим карти, да бъде регистрирано. Също така лицата, занимаващи се с телефонни измами, често сменят местонахождението си, което допълнително затруднява тяхното залавяне.

По време на кръглата маса „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, 9 октомври 2018 г., София
По време на кръглата маса „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, 9 октомври 2018 г., София
По време на кръглата маса „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, 9 октомври 2018 г., София
По време на кръглата маса „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“, 9 октомври 2018 г., София

Това събитие е проведено с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз, и представя гледната точка на участниците, които единствени носят отговорност за своите изказвания. Европейският съюз и Отговорният орган не отговарят за начина, по който може да бъде използвана представената по време на събитието информация.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.