Skip to main content

Четвъртият обществено-политически форум за противодействие на корупцията, проведен на 12 февруари 2002 г., събра представители на всички институции, ангажирани в борбата срещу престъпността:политици, общественици,представители на медиите, бизнеса, неправителствени организации и дипломати. Форумът, организиран ежегодно от Коалиция 2000, е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи, на нарастващото публично-частно партньорство между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията.

Близо двеста души взеха участие в тазгодишния Обществено-политически форум. В своето обръщение към участниците президентът на Република България г-н Георги Първанов подчерта значимата роля на гражданското общество в борбата с корупцията като поздрави Коалиция 2000 за последователните усилия в анализа на корупцията и изтъкна, че направеното от нея наистина е респектиращо. Президентът посочи, че именно сега, когато нетърпимостта на българските граждани към това явление е изключително висока, особена важност придобива и необходимостта от професионален анализ на явлението корупция и от ясно формулиране на мерките за борба с нея. Не може да бъде дадена еднозначна оценка на борбата с корупцията, която сега провеждат българските държавни органи, каза г-н Първанов. Той заяви обаче, че това правителство и това мнозинство не могат да бъдат обвинени, че поощряват корупционните практики.

Посланикът на САЩ в България Н.Пр. Ричард Майлс посочи, че България има напредък в борбата с корупцията като е минала от 60-то на 47-мо място в световния индекс за антикорупция. Той изтъкна особеното значение на този проблем за интегрирането на България към евроатлантическите структури и ЕС и отправи конкретни предложения към правителството. Трябва да се извършат бързи и целенасочени следствени действия срещу корумпираните приватизационни сделки, смята посланик Майлс. Но те не трябва да оставят впечатление за политическа разправа, за "лов на вещици". Наказанието на нарушенията е много необходимо, за да се върне доверието на българите към възстановяване на справедливостта. Посланик Майлс призова политическите и неправителствените лидери да обединят усилия в борбата срещу корупцията.

Д-р Мария Йорданова, ръководител на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи философията и подхода на Доклада за оценка на корупцията - 2001 и подчерта някои акценти, които го отличават от предишните два доклада за 1999 и 2000 г. Така например, проблемът за корупцията за пръв път е разгледан като проблем и на трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна. В сферата на съдебната реформа досега акцентът е поставян върху правораздавателната дейност на съда, а в тазгодишния Доклад анализът е обхванал и другите две звена на съдебната система - следствието и прокуратурата. Обърнато е специално внимание и на други институции и правоприлагащи органи извън съдебната система, а именно: ролята на полицията, ролята на адвокатурата, както и на мерките с анти-корупционна насоченост вътре в цялата система на МВР. Д-р Мария Йорданова изтъкна, че в Доклада е отчетено глобализирането на проблемите на престъпността и в частност на корупцията и са очертани възможните връзки между организираната престъпност и корупцията, както и проблемите на тероризма и на компютърните престъпления.

В изказването си г-н Антон Станков, министър на правосъдието, подчерта, че мерките, които българското правителство планира да вземе и вече е взело, са посочени в Националната стратегия за противодействие на корупцията. Конкретно мерките за противодействие на корупцията в съдебната система се съдържат в Стратегията за съдебна реформа. Министър Станков посочи, че Министерството на правосъдието е готово със Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който законопроект пряко се отговаря на повечето от забележките, визирани в Доклада за оценка на корупцията 2001. Той заяви, че напълно споделя препоръките в Доклада за промени в Наказателния кодекс, даващи по-детайлна регламентация на престъпленията, свързани с корупцията. Според министър Станков последователността на действията на правителството се доказват и от създадената в началото на февруари 2002 г. Комисия за противодействие на корупцията, която ще има възможността да дава препоръки на отделни институции и ведомства за анти-корупционни мерки в съответните учреждения.

Правителството има истинско желание да работи заедно с неправителствените организации и с медиите по анти-корупционната стратегия, заяви в изказването си г-н Димитър Калчев, министър на държавната администрация. Той посочи, че ще се отдели изключително внимание на стратегията за обучение на административните кадри, тъй като от ниския административен капацитет и от лошото обслужване се създават и реални предпоставки за корупция. Министър Калчев изтъкна, че в антикорупционната програма на правителството са описани подробно задълженията на всички министерства, с реални отговорници и с реални срокове на изпълнение.

Министърът на вътрешните работи г-н Георги Петканов изтъкна, че ръководеното от него министерство е разработило и вече изпълнява своя програма за противодействие на корупцията. Програмата е насочена към създаване на условия за ограничаване на корупцията чрез ефективни механизми за повишаване статута на звената, работещи по противодействие на корупцията, за усъвършенстване на вътрешно-ведомствения контрол и взаимодействието със средствата за масова информация. Създаден е и вътрешно-ведомствен координационен съвет за борба с корупцията, който определя стратегията и организацията на работа за предотвратяване и разкриване прояви на корупция в самата система на министерството. Министър Георги Петканов изрази удовлетворението си от подкрепата за действията на МВР, която се дава в Доклада за оценка на корупцията 2001 и изтъкна важността на обективната оценка на Коалиция 2000 като необходим коректив.

Г-н Силви Чернев, председател на арбитражния съд при Българска търговско-промишлена палата, посочи някои практически проблеми при осъществяването на реформата в съдебната дейност. Според него реформата се прави непрозрачно, от малък кръг експерти, и че държавата е длъжник към алтернативните способи за разрешаване на правни спорове.

Председателят на Съюза на демократичните сили, г-жа Екатерина Михайлова, постави акцент в изказването си върху начините за противодействие на корупцията от страна на политиците. Според нея политиците трябва да полагат усилия в борбата срещу корупцията както чрез личния си пример, така и като инициатори за интерпретирането на корупцията като политически проблем. Тя подчерта, че по време на управлението на Обединените демократични сили са приети два от основните закони, които в цял свят се прилагат за анти-корупционна практика, именно Закон за политическите партии и Закон за публичния регистър на хората от високите етажи на властта. Г-жа Михайлова призова мнозинството да уважи инициативите на Коалиция 2000, защото това ще бъде истинската проява на сътрудничество между държавните институции и неправителствения сектор. Тя даде за пример законопроекта за омбудсмана, написан от Коалиция 2000, който бе внесен от депутати от СДС в края на мандата на миналия парламент. Г-н Михаил Миков, заместник-председател на ПГ на Коалиция за България, изтъкна в изказването си, че законодателните решения, свързани с антикорупцията, могат да бъдат ефикасни само тогава, когато са ясни, категорични и навременни. Необходимо е да се издигне ролята на Народното събрание в борбата с корупцията. В този смисъл е необходима твърда воля в изпълнителната власт за самоограничения, включително чрез собствената си законодателна инициатива, на възможностите за субективизъм.

Г-н Миков подчерта, че в Доклада на Коалиция 2000 много изчерпателно са изброени и анализирани предпоставките и рисковете от корупция в сега приемания Закон за приватизация и благодари на организаторите за тяхната полезна инициатива и за огромната работа, която са свършили.

Г-н Александър Стоянов, директор на Витоша Рисърч, очерта някои съществени тенденции в нагласите на общественото мнение спрямо корупцията. Той подчерта преди всичко засилените очаквания към възможностите на обществото и правителството да се справи с проблема на корупцията. Обществената нетърпимост към корупцията е вече създадена, каза г-н Стоянов. Стойността на индекса за податливостта към корупция или склонността на гражданите да използват корупционни практики, за да си решават проблемите, спада близо 2 пъти в периода от юли 1998 до октомври 2001 г.

Г-н Димитър Бъчваров, член на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, апелира към представителите на държавните институции да поемат инициативата и те да търсят сътрудничеството на неправителствени организации като Коалиция 2000, а не обратното. Той посочи, че в Центъра за изследване на демокрацията се работи ефикасно и е създадена една устойчива методика за изследване на корупцията, призната в целия свят.

В изказването си г-н Христо Христов, международен секретар на Съюза на свободните демократи, се присъедини към високата оценка за апостолските усилията на Коалиция 2000. Той посочи, че корупцията се превръща все повече в едно предизвикателство пред разширяването на Европейския съюз, в обект на много международни инициативи. Много е важно политическите партии да засилят международното сътрудничество със сродни свои партии, които имат подобни проблеми, да използват всички възможни източници за обмяна на опит и идеи, за заимстване на анти-корупционните мерки и механизми, които разбира се трябва да бъдат пречупени през националните ни особености, смята г-н Христов.

В дискусията взеха участие г-н Владислав Славов - председател на Върховния административен съд, г-н Павел Попов - общински съветник от София и представител на ГОСК - Гражданско обединение срещу корупцията и г-н Милчо Боров - председател на УС на Българската асоциация за информационни технологии. Бяха поставени конкретни проблеми, които свидетелстват, че все още липсват достатъчно ефективни средства за ограничаване на корупционните практики.

Редица предложения бяха насочени към административни и законодателни промени за намаляване на корупционния натиск, за повишаване на гражданската активност, за подобряване на управлението и публично-частното партньорство в противодействието на корупцията. Нa Форума беше изразена подкрепа на Доклада за оценка на корупцията - 2001 и беше отправена препоръка за най-широкото му разпространяване като принципен интегрален документ и инструмент за добро управление.

Обществено-политически форум на Коалиция 2000
Дясно - Г-н Милчо Боров, БАИТ, ляво - г-н Стоян Боев, БАИТ
Г-н Павел Попов, Гражданско обединение срещу корупцията
Г-н Владислав Славов, Върховен административен съд
Г-н Александър Стоянов, Директор, Витоша Рисърч

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.