Skip to main content

Нови законодателни инициативи и добри практики в работата с жертви на престъпления

На 23 октомври 2020 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща, посветена на нови законодателни инициативи и добри практики в работата с жертви на престъпления. Срещата с участието на представители на междуправителствени, неправителствени организации, правоохранителни органи и академичните среди се осъществи в рамките на инициативата Усъвършенстване на подхода на наказателното правосъдие към жертвите на престъпления (RE-JUST), включваща партньори от Румъния, България, Финландия, Германия и Испания.

На срещата бе представен сборник с добри практики в третирането на жертвите на престъпления от страните, включени в инициативата. Те са насочени в няколко основни тематични направления: специализация на работещите с жертви, улеснения за виктимизираните лица в рамките на наказателния процес, услуги „на едно гише“ и специализирани услуги, както и мултидисциплинарен подход. Бяха представени и подготвяни проектопромени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП). Промените в ЗЗДН са насочени към осигуряването на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица и оптимизиране на производството за налагане на мерки за защита. Що се отнася до промените в НПК и ЗПФКПП, те се опитват да компенсират непълното до момента транспониране на Директивата за правата на жертвите от 2012 г. чрез въвеждане на мерки като придружаване на жертвата от лице, избрано от нея, и по-нататъшно уреждане на разпитите на лица със специфични нужди от защита.

Представянето на практиките и подготвяните законодателни промени провокираха оживена дискусия сред участниците в срещата. Беше изтъкната продължаващата липса на уредба за възстановителни практики в българския наказателен процес, както и непълнотите в предлаганите нови разпоредби относно жертвите. Подчертана бе нуждата от засилено обучение по виктимология в българските университети, както и от въвеждане на все повече добри практики в идентифицирането и насочването на жертвите. Във връзка с пандемията от COVID-19 стана въпрос за повишаването на случаите на домашно насилие, работата по които е затруднена поради липсата на единна информационна система. Ефектът на ограничителните мерки бе оценен като сериозен и спрямо жертвите на трафик, тъй като са е затруднен достъпът им до правосъдие и правна помощ, а трафикантите на хора използват все по-интензивно и успешно различни онлайн канали. Участниците в срещата се обединиха около идеята да изготвят становище по подготвяните промени и да го изпратят на компетентните органи и други заинтересувани лица.

Инспектор Пенка Стоянова, национален координатор в МВР по въпросите свързани с домашното насилие, и д-р Мария Йорданова, главен експерт, Правна програма, Център за изследване на демокрацията

С финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ (2014-2020) на Европейския съюз

 

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.