Skip to main content

Национална експертна среща: Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи имигранти в България

17:00

На 25 септември 2014 г.Центърът за изследване на демокрацията организира национална експертна среща с цел генериране на дискусия относно механизмите за наблюдение на интеграцията на мигранти в България. На срещата бяха изложени резултатите от изследване на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти в страната в сравнителна перспектива с други държави членки на ЕС. Бе представена и методология за мониторинг на интеграцията на мигранти. На експертната среща присъстваха: Стефка Блажева от Национална точка за контакт по Европейска мрежа за миграция, Министерство на вътрешните работи (МВР); Радослав Милушев от дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ към МВР; Соня Русева, главен експерт на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката (МОН); Галя Цокова от Центъра за информационно осигуряване на образованието към МОН; Христо Симеонов от Министерство на труда и социалната политика (МТСП); Саша Ганчева и Йордан Йорданов, главни експерти в отдел "Информация и анализи" към Агенция по заетостта към МТСП; Огнян Христов, оглавяващ дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване“ към Агенцията за социално подпомагане; Магдалена Kостова, началник на отдел "Демографска статистика и регионални данни" към Националния статистически институт (НСИ); Тодор Давидков, началник на отдел „Бизнес статистика” към НСИ; Иванка Пулева от бежанско-мигрантската служба на Българския червен кръст; д-р Мила Манчева, Светла Енчева и Ива Александрова от Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД); и Росица Генчева от Нов български университет (НБУ.

Семинарът започна с презентация на д-р Мила Манчева, представяща развитието на системата за наблюдение на интеграционната политика към имигранти в България. Според заключенията в България все още няма добре развити механизми за наблюдение на интеграцията на мигранти. Причина за това са все още ниските нива на имиграция в страната и липсата на хармонизация между съществуващите административни и статистически бази данни що се отнася наблюдението на граждани на трети страни. Подчертано бе, че подобна е ситуацията и в други страни членки на ЕС като Гърция, Малта, Полша, Словакия и Унгария.

Последвалата дискусия допринесе за изясняване на някои от съществуващите трудности в областта на наблюдението на интеграцията на имигранти, както и на възможностите за по-доброто използване на потенциала на съществуващите в момента бази данни. Активно участие в дискусията взеха г-жа Галя Цокова от МОН, г-жа Саша Ганчева от Агенция по заетостта и г-жа Стефка Блажева от МВР.

През втората част на семинара д-р Мила Манчева от ЦИД представи методология за наблюдение и оценка на интеграционните мерки спрямо имигрантите в България.

Последвалата дискусия отново включи стойностни предложения за приложение на предложената методология, както и критика, относно слабостите и в условията на българския контекст. Сред откроилите се коментари бе този на г-жа Блажева, която наблегна на нуждата предложените статистически индикатори да бъдат представяни не просто като многозначни количествени данни, а в контекста на съотношения, за да бъдат данните сравними и съответно оценяеми. Г-жа Галя Цокова също допринесе към дискусията, като изтъкна, че регистрите на МОН не са релевантни за отчитане на индикатора отпадане от образователната система, тъй като фигуриращите в регистрите на МОН данни не отразяват причината за отсъствието на учащите се.

В заключение г-жа Мила Манчева подчерта необходимостта от инициирането на процес на консултации между информационно-аналитичните отдели на съответните институции с цел хармонизиране на категориите информация и индикаторите относно имигранти. Г-жа Манчева изтъкна, че само в рамките на такъв процес би могло да се мисли за създаването на национален механизъм за мониторинг на интеграцията на мигранти в страната.

Участниците в семинара
Д-р Мила Манчева, Център за изследване на демокрацията
Участниците в семинара
Славянка Иванова и Мила Манчева

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.