Skip to main content

На 18 и 19 февруари 2014 г. Центърът за изследване на демокрацията организира работен семинар в рамките проекта „Оценка на мерките за интеграция на уязвими групи мигранти“ (ASSESS). Основната цел на семинара бе да се обсъди методологията за мониторинг и оценка на интеграционните мерки за уязвими групи мигранти, както и да се уточнят някои технически подробности във връзка с уебсайта на проекта. Участниците в семинара бяха д-р Мила Манчева, Камелия Димитрова, Светла Енчева и Ива Александрова от Центъра за Изследване на Демокрацията, България, Кристин Казар и Жан-Пиер Гаучи от Фондация „Хора за промяна“ (Малта), Анна Италия и Луиджи Белези от Център за социални изследвания и политики, CENSIS (Италия), Лила Якобс и д-р Вера Месинг от Централноевропейския университет в Будапеща, Унгария, д-р Диа Анагносту и Анна Кандила от Гръцката фондация за европейска и международна политика ELIAMEP (Гърция), Тимеа Странска и Романа Медведова от People in Need, PiN (Словакия), д-р Аммер Маргит от Института за човешките права „Лудвиг Болцман“ (Австрия), Рейс Кастило и Тереза де Гасперис от ACCEM (Испания), Мирослава Кервк от Лазарски Университет (Полша), както и Зейнеп Балджи и Йорис Микелсен от Център за миграционни и интеркултурни изследвания към Университета в Антверпен (Белгия). В дискусията участваха и членовете на експертния съвет по проекта: проф. Хевън Кроули, Катрин Линч и Рут Розенбeрг.

Събитието беше открито от д-р Мила Манчева, която представи основните цели и етапи на ASSESS, както и отговорностите на всеки един от партньорите по проекта. Първата презентация беше на Кристин Касар от Фондация „Хора за промяна“ (People for Change), която запозна участниците с основната концепция на уебсайта на ASSESS. Г-жа Касар наблегна върху основните цели на сайта: повишанане на осведомеността, създаване на дебат и споделяне на резултатите в областта на мониторинга и интеграцията на уязвими групи мигранти.

Семинарът продължи с презентацията на Жан-Пиер Гаучи от Фондация „Хора за промяна“, която беше фокусирана върху две основни теми: преглед на съществуващите индикатори за интеграцията на мигрантите на европейско ниво, както и методологията за мониторинг на интеграцията на мигрантите на национално ниво. Сред основните въпроси, които бяха засегнати в последвалата дискусия, беше разнородността на уязвимите групи мигранти, сложността на понятието за уязвимост, както и различията на национално ниво от гледна точка на политики и механизми за събиране на данни.

Необходимостта да се разработят стандартизирани методи за събиране на данни в десетте страни, участващи в проекта, провокира няколко важни въпроса. Проф. Хевън Кроули, Рут Розенбърг и д-р Диа Анагносту наблегнаха върху нуждата да се формулират ясни дефиниции за основните понятия, използвани в проучването, както и за целевите му групи: „интеграция“, „мониторинг“, „уязвимост“, „деца“, „жертви на трафик“. Други участици в дискусията акцентираха върху необходимостта от разностранен подход към групите мигранти с оглед на тяхната различна уязвимост. Във връзка с това допълнително внимание беше обърнато на различните подгрупи мигранти, като например документирани и недокументирани мигранти, деца в семейства и непридружени деца мигранти. В отговор на предложението на г-жа Вера Месинг от Централноевропейския университет в Унгария участниците в дискусията взеха решение да включат раздел в своите предстоящи проучвания, който да се отнася именно до уязвимостта на мигрантите.

Семинарът продължи с ползотворна дискусия относно методологическите инструменти за събиране на данни и източници. Д-р Анагносту подчерта необходимостта от дефиниция за мониторинг и от допълнително разяснение за отговорните по събирането на данни. Рут Розенберг – член на експертния съвет – отбеляза и нуждата от ясно дефиниране на понятието „граждани на трети страни“ съобразно специфичния национален контекст във всяка една от десетте страни-членки, които участват в проучването. Проф. Кроули също се включи в дискусията, като коментира важността на това да се направи ясно разграничение между регионални и национални данни. Участниците в семинара се съгласиха, че след създаването на обща рамка за събиране на данни във всяка държава, по-специфични въпроси, свързани с релевантни за мониторинга данни, могат да бъдат систематично анализирани.

В края на семинара се постигна съгласие относно предложените промени в методологията на проекта и се обяви началото на фазата по събирането на данни на национално ниво.


* Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на Центъра за изследване на демокрацията и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в нея информация.

От ляво на дясно: Райес Кастийо, Тереза де Гаспеис, Мирослава Керик, Тимеа Странска, Романа Медведова и Амер Маргит
Д-р Мила Манчева, CSD.
Г-н Жан-Пиер Гаучи
Г-жа Кристин Касар

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.