Skip to main content

На 27 май 2015 г., Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2015 на Института за развитие на управлението, Швейцария (Institute for Management Development ‐ IMD). Докладът оценява цялостното представяне на 61-те най-развити икономики в света, чрез повече от 300 показателя в сферите: икономическа ефективност, правителствени политики, бизнес среда и инфраструктура. Годишникът на конкурентоспособността на IMD е най‐пълният и обхватен доклад за конкурентоспособността на нациите, който се публикува от 1989 г. насам. Докладът позволява на българското правителство да сравни ефективността на политиките си спрямо най-успешните страни в света и на големите международни и национални компании да планират потенциалните си инвестиции.

През 2015 г. България заема 55-о място от 61 икономики, докато през изминалата 2014 г. се е класирала на 56-o. България остава сред най‐неконкурентоспособните държави, като с по‐ниски показатели в Европа са единствено Хърватия и Украйна. Страната остава далеч от най-доброто си постижение – 38-мо място през 2009 г. - признак, че българските правителствени и бизнес лидери все още не съумяват да дефинират и проведат последователни политики, съобразени с националните интереси, нужди и конкурентни предимства на регионите, която да се основава на дългосрочна стратегия за развитие на конкурентоспособността. Основните предимства на българската икономика остават свързани с ниските цени, което прави страната уязвима на промени в межуднародната конюктура.

Очаквано, банковата криза от 2014 и високите държавни разходи оказват негативно влияние и отслабват конкуретната позиция на страната. В същото време нивото на безработица остава високо, въпреки лекото понижение. Дългосрочните фактори за конкурентоспособност - опазване на околната среда, образование, цялостна инфраструктура и здравеопазване, както и индикаторите за ефективност на бизнес процесите като ниво на производителност и качество на управленските практики, са сред най-ниско оценените и продължават да стоят като сериозно предизвикателство.

Българската конкурентоспособност се намира в стагнация и на практика през първите 8 години от членството си в ЕС държавата не е съумяла да скъси дистанцията с останалите страни от Източна Европа. Като основни предизвикателства пред страната през 2015 г. продължават да стоят оптимизирането на работата на публичната администрация, справянето с енергийната бедност, както и борбата с корупцията. Сред факторите, които подобряват общата конкурентоспособност на България си заслужава да се отбележи ръстът на разходите на бизнеса за наука и иновации.

Профил на конкурентоспособността на българската икономика за периода 2014-2015 г. според Годишника на световната конкурентоспособност, 2015

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.