Skip to main content

Лаборатории за приобщаваща комуникация

20:57

В рамките на инциативата на Центъра за изследване на демокрацията за насърчаване на  многообразието, равнопоставеността и приобщаването (от англ. Diversity, Equity and Inclusion или DEI), като съосновател на Българската харта на многообразието, заедно с Българския форум на бизнес лидерите, организира две Лаборатории за приобщаваща комуникация, които събраха лидери, експерти и съмишленици от бизнеса и гражданското общество.

 

Първа лаборатория за неутрална и приобщаваща комуникация на работното място - 12 декември 2023 г.

Първата лаборатория се проведе на 12 декември 2023 г. Домакин на събитието беше VIVACOM, една от компаниите, подписали Хартата на многообразието. 

Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите и Николай Андреев, главен изпълнителен директор на VIVACOM, откриха събитието. Камелия Славейкова, председател на Борда на директорите наShell България модерира дискусията, която обхвана разнообразие от теми. Мария Стоянова, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, представи работата на Центъра в тази област, като постави фокус върху програмата NICE (от англ. Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environment или „Неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда“). В рамките на тази инициатива се извършват редица дейности и консултации с цел разработване на иновативни програми за обучение и изграждане на капацитет, предназначени да запознаят служителите и да подобрят уменията за приобщаващата комуникация на работното място.

Гост-лектори на събитието бяха представители на Интерланд, фондация Синергия, ARTIED и Каритас София. Те обогатиха разговора, като споделиха практически опит, позовавайки се на реални случаи от практиката си, онагледяващи ползите и предизвикателствата при наемането на хора с различни способности. Те споделиха методи за уважително общуване с хора с намалено зрение, адаптиране на бизнес операциите за постигане на равенство между половете  и множество други примери.  Втората част на събитието премина под формата на работни групи, които обсъдиха предизвикателствата, свързани с неравнопоставеността между половете, комуникацията между различните поколения и интеграцията на хора с различни способности и от хора с различен етнически произход чрез способи на приобщаваща комуникация.

 

Втора лаборатория за неутрална и приобщаваща комуникация на работното място - 12 януари 2024 г.

Втората лаборатория стана повод за още по-масово и активно участие на аналогична група професионалисти, включваща експерти в областта на управлението на DEI, човешките ресурси и комуникациите, както и представители на неправителствени организации с богат опит в работата с различни слабо представени групи.

Събитието бе официално открито от Левон Хампарцумян, Георги Ганев, генерален мениджър на IBM България, и Пламен Стайков, глобален изпълнителен директор на MVS в IBM България, като изразиха ангажираността си към ценностите на многообразието, равнопоставеността и приобщаването. Камелия Стойкова отново беше в ролята на модератор. Първа презентира Мария Стоянова, която очерта целите и основните изводи, постигнати към момента в рамките на програмата NICE. Сред гост-лекторите бяха представители на компаниите IBM, Jamba, Hilton Sofia и Inditex, които споделиха подробности от опита им в приложение на политиките и практиките на своите компании за многообразие и приобщаване, като например програми  насърчаващи заетостта, насочени към хора с понижен или без слух, хора със синдрома на Даун и с разстройства от аутистичния спектър (ASD).

Втората част на лабораторията надгради върху основните изводи от дискусии, проведени в първата лаборатория. Организаторите продължиха разговора за балансирана спрямо половете комуникация, предизвикателствата в общуването на хора от различни поколения и специфики при интеграцията на хора с различни способности и хора с различни националности и етнически произход. Участниците активно обмениха своите знания, опит, трудности и най-добри практики по темата. Техните коментари допринесоха за по-широката дискусия за това как да се изгради трайна култура на недискриминация, взаимно уважение, разбиране и сътрудничество в сферата на заетостта.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.