Skip to main content

Интегриран подход за противодействие на радикализацията в общността, затворите и пробационните служби

Оценката на риска от радикализация в затворите и осъзнаването на нуждата от противодействие на допринасящите фактори на институционално ниво са в основата на подходите към предотвратяване на този социален феномен.

В рамките на инициативата Интегриран подход за противодействие на радикализацията в общността, затворите и пробационните служби (INTEGRA) на 13 ноември 2020 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публично представяне на целите, подхода и постигнатите резултати. INTEGRA цели да подобри процеса на преход между изтърпяването на наказание в местата за лишаване от свобода или изпълнението на пробацията и свободния живот в общността за тези, които са в риск от радикализация или са били радикализирани.

В рамките на инициативата експерти на Центъра за изследване на демокрацията разработиха пилотен инструмент за оценка на риска от радикализация в местата за лишаване от свобода и участваха в провеждането на редица местни и международни съвместни обучения за служители на затворническите и пробационните служби на България, Гърция, Франция и Португалия, целящи повишаване на теоретичните познания и практическите им умения за работа с лица в риск от радикализация. Оценката на риска се фокусира върху заплахите и рисковете, наблюдавани в местата за лишаване от свобода, които имат ключово значение за по-нататъшното предотвратяване на радикализацията. Чрез проведените на живо обучения, разпространението на специализираната електронна платформа за обучение, както и посредством адаптирането на специално разработения и иновативен за повечето участващи страни модел за менторство на лица в риск, на участващите служители на първа линия бяха предоставени познания и умения за разпознаване на първите признаци на радикализация и за оказване на съдействие на радикализираните лица под разнообразни форми, чрез които да се постигне процес на дерадикализация и реинтеграция в обществото с минимален риск от проява на рецидивизъм.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.