Skip to main content

Идентифициране, оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления в ЕС и в България – правни и социални измерения

18:00

Социалните служби изпитват сериозни затруднения при идентификацията, индивидуалната оценка на нуждите и насочването на пострадалите от престъпления заради неясноти и празноти в законодателството, заради които функциите им не са цялостно дефинирани. До това заключение достигнаха участниците в обучителния семинар „Идентифициране, оценка на нуждите и насочване на пострадалите от престъпления в ЕС и в България – правни и социални измерения“, организиран на 31 май 2017 г. от Центъра за изследване на демокрацията. На събитието присъстваха представители на Агенцията за социално подпомагане, на Държавната агенция за закрила на детето, както и на организации за подпомагане на пострадалите.

Димитър Марков, старши анализатор и директор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, обобщи дългогодишния изследователски опит на Центъра в областта на правата на пострадалите от престъпления и очерта предмета на семинара – процесите на идентификация, индивидуална оценка на нуждите и насочване на жертвите от и между различни институции и организации. Той се спря на нуждата от цялостен подход в грижите за пострадалите и постави акцент върху съвременните обществено-политически предизвикателства пред системата на наказателното правосъдие.

Проф. д-р Добринка Чанкова, професор по наказателен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, се спря на концептуалните основания за издигането на статута на жертвите на национално и наднационално ниво и направи кратък обзор на Директива 2012/29/ЕС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, както и на други важни актове на правото на ЕС, на Съвета на Европа и на ООН, уреждащи положението и правата на пострадалите. Проф. Чанкова обърна специално внимание на правата на жертвите да разбират и да бъдат разбирани, да бъдат информирани за правата си и за възможностите да бъдат подпомогнати, както и на разпоредбите, свързани с подкрепата на пострадалите и участващите институции и организации. По-нататък тя направи обзор на българското законодателство, отнасящо се до пострадалите, и на трудностите в транспонирането на правото на ЕС, оказващи негативно влияние върху ежедневната работа на ангажираните институции и организации.

Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, запозна присъстващите с основните цели и параметри на инициативата, в рамките на която се провежда семинарът, посветена на изграждане на национални практики по идентификация, индивидуална оценка и насочване на пострадалите в съответствие с правото на ЕС. Тя очерта няколко добри практики от други държави членки и представи пред участниците основните заключения и препоръки от националния доклад, изготвен в рамките на инициативата. Препоръките засягат координацията между заинтересуваните институции и организации и очертаването на законодателно и практическо ниво на ролите на всяка от тях в подкрепата и подпомагането на жертвите.

Участниците обсъдиха учебен казус в областта на трафика на хора и неговите жертви, като изложиха хипотезите си относно идентификацията и самоидентификацията на жертвите, вероятността те да се съгласят да бъдат насочени към социални услуги, както и да се постигне трайната им реинтеграция. Прожектиран бе и кратък филм относно прилагането на възстановителното правосъдие във Великобритания.

В последвалата дискусия представителите на НПО-доставчици на социални услуги повдигнаха въпроса за оценката на специфичните нужди на жертвите в рамките на наказателния процес, както и за ключовото значение на компенсирането на неимуществените вреди на пострадалия, което действащото законодателство рядко постига. Представителите на гражданския сектор и на социалните служби обсъдиха въпроса със съгласието на пълнолетните жертви на престъпления за насочването им към социални услуги, както и с трудностите при осигуряването на здравна помощ на деца, пострадали от трафик на хора. Изтъкна се необходимостта държавата да не абдикира от задълженията си спрямо пострадалите и да не преотстъпва големия обем работа на неправителствените организации. Обсъдени бяха и критерии за съответствие на националните практики относно жертвите на престъпления с правото на ЕС.

По време на обучителния семинар
Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и Димитър Марков, старши анализатор и директор на проект в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Проф. д-р Добринка Чанкова, професор по наказателен процес в Югозападния университет „Неофит Рилски“, и Миряна Илчева, научен сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията
Проф. д-р Добринка Чанкова, професор по наказателен процес Югозападeн университет „Неофит Рилски“, Миряна Илчева, научен сътрудник, Правна програма на Центъра за изследване на демокрацията и Димитър Марков, старши анализатор и директор на проект в П
Участниците в обучителния семинар

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.