Skip to main content

България по пътя към електронен регистърен център: за прозрачно бъдеще, икономическа сигурност и превенция на корупцията

През 1997 г. България става третата страна в Европа, която въвежда учредяване на залози без предаване на заложеното имущество. Това нововъдение в системата на обезпеченията създава надеждни гаранции за кредитните институции и възможности за залогодателите да ползват заложените вещи, което от своя страна дава тласък на развитието на пазарната икономика и насърчава развитието на бизнеса. Центърът за изследване на демокрацията играе водеща роля в разработването на концепцията и правната рамка на особените залози. В изпълнение на приетия закон се създава Централен регистър на особените залози към Министерството на правосъдието, който по-късно се превръща в първия централизиран електронен и публичен регистър. Този регистър създава модел за бъдещето като един от най-надеждните съвременни институции на пазарната икономика в България.

 

Създаване на условия за цифрови комуникации и услуги

 

През 2001 г. България е сред първите страни в Европа, които приемат напредничаво законодателство, регулиращо електронните документи и електронните подписи в съответствие с най-добрите европейски стандарти. Центърът за изследване на демокрацията има решаващ принос за неговото изготвяне и прилагане, участва в разработването на подзаконовата уредба, публикува първия коментар на установения правен режим (2004 г.) и оказва практическа помощ на първите доставчици на удостоверителни услуги.

 

Днес електронните подписи са неизменна част от ежедневието на гражданите и бизнеса в различни сектори - от обществените поръчки и електронното банкиране до електронната търговия, електронната кореспонденция и документооборота (особено при подаване на различни документи в Националната агенция за приходите, Агенцията по вписванията, Националния осигурителен институт, Инспекцията по труда и др.). Ползите от тях са особено очевидни при регистърните услуги, като например регистрацията на юридически лица, вписването на обстоятелства и документи и издаването на удостоверения.

 

Преминаване към съвременна регистрация на юридически лица 

 

Работна група, ръководена от Центъра за изследване на демокрацията, изготвя първата концепция за цялостна регистърна реформа (2003 г.). Въз основа на опита на тогавашните водещи държави тя предлага прототип на структурата на бъдещия Електронен регистърен център, включващ съставните и свързаните с тях регистри, както и процедурите за регистрация и удостоверяване.

 

Приемането на Стратегия за създаване на Централен електронен регистър на юридическите лица и на Електронен регистърен център от българското правителство през 2005 г., проправя пътя към модерна система за регистрация, която позволява икономически растеж на страната, повишава прозрачността на бизнеса и ограничава корупционните рискове. Стратегията цели пълна централизация и цифровизация на съществуващите регистри на юридическите лица, както и прехвърлянето им от съдилищата в специализирана изпълнителна агенция.

 

  • Търговски регистър

 

На 1 януари 2008 г. влиза в сила Законът за търговския регистър, по силата на който се създава централен електронен търговски регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието. В регистъра, функциониращ като единна централизирана електронна база данни, се вписват всички търговци и клонове на чуждестранни търговци. С трансформирането на търговската регистрация от съдебна в административна се улеснява започването на стопанска дейност и извършването й в сигурна и прозрачна среда.

 

  • Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

 

През 2012-2013 г. Центърът за изследване на демокрацията предлага актуализиране на правителствената стратегия и очертава необходимите по-нататъшни стъпки, и законодателни промени за успешното продължаване на реформата. В резултат на приетите изменения (в сила от 2018 г.) се ускорява прехвърлянето на регистрацията на юридически лица с нестопанска цел от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията, цифровизацията, намалява се прекомерната административна тежест върху гражданския сектор и става възможно поддържането на съгласуваност и актуалност на информация в регистрите. Това е решителна крачка към създаването на Централен регистър на юридическите лица в България.

 

Какво следва?

 

Първият етап от предложенията на Центъра за изследване на демокрацията за регистърна реформа завършвана 1 юли 2023 г., когато Централният регистър на особените залози е прехвърлен към Агенцията по вписванията. Данните от този, с право наричан бутиков регистър, са успешно прехвърлени в новата система и кредиторите получават удостоверения от него, без да се налага пререгистриране, както при преминаването на Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ. В резултат на това България постига ново ниво на цифровизация и взаимосвързаност на регистрите под егидата на Агенцията: Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Имотен регистър, Регистър БУЛСТАТ, Регистър на имуществените отношения между съпрузи и Регистър на особените залози. Това не само допринася за подобряване качеството и достъпността на електронни услуги за гражданите и бизнеса. Управляващите и заинтересованите страни в България биха могли да засилят прозрачността и противодействието на корупцията като използват публичните данни от регистрите и потенциала на генерираните „големи данни“ за редовна оценка на корупционния риск, за целенасочени действия и нови политически инициативи за постигане на тази цел.

 

Реформата следва да продължи със създаването на Електронен регистърен център и свързването на други съществуващи и новосъздадени регистри към него, както първоначално е предложено от Центъра за изследване на демокрацията. Тази перспектива, наред с все по-бързото развитие на новите технологии, изисква непрестанно актуализиране на законодателството и подзаконовите актове, подобряване на ресурсите и технологичната инфраструктура.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.