Skip to main content

Становище относно промените в НПК и в ЗПФКПП

Промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП), внесени в Народното събрание на 10.11.2020 г., целят по-нататъшното транспониране в българското законодателство на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (Директивата от 2012 г.). Настоящото становище по тези промени е подготвено и съгласувано с участниците в националната работна среща Нови законодателни инициативи и добри практики в работата с жертви на престъпления, проведена на 23.10.2020 г. от Центъра за изследване на демокрацията. Работната среща предхожда внасянето на промените в Народното събрание, но участниците се надяват становището да подпомогне дискусията върху проекта с цел подобряване на положението на пострадалите в наказателния процес и на тяхното подпомагане.

Пълен текст на Становището (Adobe PDF, 548 KB)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.