Skip to main content

Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост

Проблемите в противодействието на битовата престъпност често са повод за критики към полицията. Данни на Евробарометър показват, че доверието в тази институция остава ниско – през 2017 г. 55% от българите заявяват, че нямат доверие на полицията. Регистрацията на престъпленията от полицията е първата стъпка в разследването, а ниското доверие води до недокладване или т.нар. латентна престъпност. Съществуващата институционална и правна рамка рядко попада в центъра на обществения дебат и се познава слабо от гражданите. Налице са множество и различни източници на данни за нивото на престъпността в страната – регистрирани сигнали на телефон 112, полицейска статистика, виктимологични изследвания. Въпреки това, липсва надежден и достъпен инструмент за мониторинг на работата на полицията и нейната ефективност от страна на гражданското общество.

Инициативата „Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост“ има за цел да разработи инструмент, който да позволи на гражданското общество да осъществява по-активен мониторинг върху работата на полицията и да оказва пряк натиск на местно/регионално ниво за повишаване на отчетността и подобряване на регистрацията на престъпленията.

Необходими са цялостен анализ на динамиката на престъпността на регионално ниво и механизми за ефикасното регистриране на престъпленията и оценка на последващото противодействие. За осигуряването на институционална подкрепа за изпълнението на дейностите, Центърът за изследване на демокрацията проведе предварителни дискусии с представители на МВР. Служители на Министерството ще предоставят информация в хода на инициативата и ще участват в срещите на местно равнище. Нагласите на обществото ще бъдат проучени чрез провеждането на Национално изследване на престъпността, фокус групи и дълбочинни интервюта, а представители на граждански организации ще могат да вземат участие в специализирани дискусии по места. Резултатите от изследването ще бъдат публично представени в присъствието на медии и ще дадат възможност за дебат между гражданското общество и публичните институции на местно и национално равнище.

Най-уязвимите райони ще бъдат определени въз основа на анализ на резултати от Националното проучване на жертвите на престъпността , както и на анализ на официалната полицейска статистика и данните от системата 112. В населените местата с висока степен на престъпност и латентност ще бъдат извършени допълнителни дейности по проучване на проблемите и ще бъдат организирани обсъждания с участието на възрастни хора и хора в риск от бедност.

Повече информация може да намерите в страницата на инициативата във Facebook, както и на интернет страница www.crimemapsbg.com.

www.activecitizensfund.bg

Проектът „Противодействие на битовата престъпност чрез мониторинг и повишаване на гражданската осведоменост“ се изпълнява с подкрепата на Финансовия механизъм на ЕИП. Основна цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост чрез осъществяване на изследвания, които подпомагат взимането на решения и формулирането на обществени политики.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.