Skip to main content

На фона на предизвикателствата, които продължават да стоят пред Европейския съюз, през 2012 г. България се възприемаше като остров на стабилността в югоизточна Европа. Въпреки това демократичното развитие на страната среща няколко сериозни препятствия – системна корупция, високи нива на скрита икономика и организирана престъпност, неуважение към човешките права и върховенството на закона, силна енергийна зависимост и ниска конкурентоспособност. Всичко това води до ниски доходи и висока безработица. Центърът за изследване на демокрацията спомага за преодоляването на тези предизвикателства, като остава верен на своята философия да прокарва мостове между науката и политиката.

През 2012 г. Центърът продължи да утвърждава авторитета си на водещ европейски изследователски институт. Всички наши дейности имаха ясно изразени европейски параметри – чрез участие в международни мрежи от типа на Мрежата за права, равенство и многообразие, осъществяваща мониторинг на расизма и ксенофобията, както и чрез изготвянето на аналитични доклади и препоръки по проблеми от общоевропейско значение, като антикорупционните политики на ЕС, модернизацията на наказателно-правните системи в Европа и интеграцията на мигранти и други уязвими групи.

Показател за академичния авторитет е все по-големия брой европейски изследователи, които редовно сътрудничат с Центъра. През 2012 г. повече от 30 международни експерти от научните, политическите и бизнес среди изнесоха лекции на събития, организирани от Центъра. Стажантската програма привлече рекорден брой млади изследователи от Обединеното кралство, Холандия, Франция, Германия, САЩ и България, които работиха с различни работни екипи на Центъра.

През годината дейността на Центъра беше съсредоточена в четири приоритетни области: престъпност и наказателно правосъдие; човешки права и миграция; корупция и антикорупционни политики; международна конкурентоспособност и енергийна сигурност.

Престъпност и наказателно правосъдие

Центърът завърши първата по рода си за България Оценка на заплахите от тежката и организираната престъпност 2010 – 2011 г. Годишният оборот на 12-те престъпни пазара, представляващи най-голям риск за българското общество, беше оценен на 1.8 милиарда евро. Докладът е сериозен принос към усилията на ЕС да се оцени размера на заплахите от организираната престъпност за всички страничленки и да се формулират политическите и оперативните приоритети за нейното противодействие. Докладът е продукт на методологическото сътрудничество между редица европейски и международни правоохранителни институции: Агенцията за борба с тежката и организираната престъпност на Обединеното кралство, Националната полиция на Холандия, Федералната съдебна поли-ция на Белгия, Криминалната полиция на област Северен Рейн – Вестфалия, Митническата служба на Швеция, Европол и Службата по наркотиците и престъпността на ООН . Оценката стана възможна и благодарение на широкото и дългосрочно сътрудничество с българските държавни институции – сътрудничество, което все още е рядкост в чувствителната област на националната сигурност.

Центърът се включи и в усилията на ЕС за модернизация на европейските наказателноправни системи с разработването на Институционални индикатори за управление на делата в наказателното правосъдие. Индикаторите и резултатите от тяхното прилагане бяха представени на публично изслушване пред Европейския парламент. Реагирайки на променящия се характер на престъпността, през 2012 г. Центърът включи в правните си изследвания две нововъзникващи форми на престъпност: киберпрестъпленията и престъпленията срещу околната среда.

Човешки права и миграция

Центърът продължи мониторинга на расизма и ксенофобията в рамките на Мрежата за права, равенство и многообразие, както и дейността си по подобряване на пенитенциарната система и положението на децата жертва на трафик.
Публикувани бяха доклад за правото на защита в наказателното правораздаване в България и обзор на правата на жертвите на престъпления при наказателни дела, представен в европейския портал е-Право.

Разработени бяха методи и индикатори за оценката на европейските политики за интеграция на мигранти и други уязвими групи в европейските общества. Те ще бъдат използвани от национални и европейски агенции при разработването и прилагането на политики в тази област. Разширявайки областта на изследвания, Центърът се насочи към проблемите на реинтеграция на децата-жертви на трафик в страните-източник и в приемащите страни, както и към причините за бедност и бездомност сред мигрантите.

Корупция и антикорупционни политики

Центърът се присъедини към Антикорупционната мрежа от местни сътрудници на ЕС за подготовката на Антикорупционния доклад на ЕС (2013 г.). Повече от десетилетие Центърът подчертаваше нуждата от такъв тип доклад. Изборът на Центъра за партньор на Главна дирекция „Вътрешни работи” на ЕК при организирането на регионален семинар в София през декември 2012 г. е признание за дългосрочния принос на Центъра във формирането на националните и общоевропейските антикорупционни политики. Широк публичен интерес пре-
дизвика и публикуването на традиционния годишен Доклад за оценка на корупцията в България.

Натрупаният от Центъра опит в областта на антикорупционните политики беше приложен при написването на Доклад за оценка на корупцията в Босна и Херцеговина. Докладът прави обзор на корупцията и антикорупционните усилия в страната за периода 2001 – 2011 г. Центърът спомогна за създаването на местна антикорупционна експертиза в Босна и Херцеговина чрез провеждането на обучителни семинари за представители на гражданското общество.

Международна конкурентоспособност и енергийна сигурност

Центърът публикува два доклада по ключови въпроси на управлението на българския енергиен сектор: за ръста на зелената икономика и за прозрачността в газовия сектор. Докладите определят необходимите политически мерки за преход към устойчиво развитие и дават препоръки за подобряване на управлението и прозрачността в българския енергиен сектор. Центърът предостави на българските държавни институции идеи за преодоляване на изоставането в конкурентоспособността. Публикуван беше годишният Индекс на скритата икономика, който като цяло показва подобрение, но отчита тревожна тенденция към увеличаване на скритите заплати и неформалната заетост. Центърът представи и актуализирана Стратегия за създаване на Централен електронен регистър на юридическите лица и Център за електронните регистри на Република България.

Като част от мрежата за експертна оценка на Европейската кохезионна политика, формирана от Генерална дирекция „Регионална и градска политика” на ЕК, през 2012 г. Центърът изготви годишен анализ на влиянието и ефективността на усвоените средства от Европейските структурни фондове. Тематичният доклад в рамките на мрежата бе посветен на наличните в България инструменти за финансов инженеринг.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да осигури услуги, за персонализира съобщения и за статистика. При навигация в този сайт вие приемате използването на бисквитки. Научете повече за бисквитките.